Käümä om lännü vahtsõnõ ettevõtminõ, miä om mõtõldu paikligu söögi kitmises ja väikuidõ ettevõttidõ tugõmisõs. Mol’ovihku ehk Facebooki om luudu vahtsõnõ lehekülg, mille nimi om «Üts päiv». Sääl om üllen välläkutsõ koton istvilõ inemiisile. Tulõ valli üts päiv nädälist ja tetä tuu päiv süvvä päämidselt kodokandist peri söögikraamist. Tuusama lehe pääle saa uma söögipildi vai video üles panda ja mano kirota, kuis süvvä tetä oll’ ja määndsest kraamist süük sai tettüs.

Piirisilla Agur

Mille sääne ettevõtminõ käümä tougati, kõnõlõs tuu vällämärkjä Piirisilla Agur, kiä om esi kah väikuettevõtja:

«Mõtõ tull’ iks tast kriisiaost. Kai, midä inemise poodist ostva. Tihtipääle tükütäs ostma vällämaidsit kaubamärke, mille hind om või-olla veidükene odavamb, a mille hädä om tuu, et noid ostõn mi veemi uma raha Eestist vällä. A parhilladsõl aol olõssi taad rahha siin hädäste vaia mi hindä väikuil paikligõl ettevõttil, kes pruuvva egä hinna iist ello jäiä.

Perämädse rahvalugõmisõ andmidõ perrä om Võro maakunnan pia 15 000 perekunda. Ku egä perekund võtassi üte päävä – ei olõki rohkõmb vaia ku üts päiv nädälin –, ku tarbitas õnnõ võromaist söögikaupa vai ostõtas käsitüüd. Võtta lihha, leibä, om võimalik saia võromainõ taldrik sinnä liha ja leevä alla. Tuu joba annasi mi väikeisile ettevõttilõ peris hää kapitali, et taast rassõst aost ütenkuun läbi tulla. Hoita süük lavva pääl, hoita tüükotussõ alalõ – hoita ello maapiirkunnan.

Ettevõtminõ «Üts päiv» läts’ käümä tassakõistõ. Teimi Kaabsoo kündlekojan üten Ani Reimoga edimädse algatusõ är. Otsõmi poodist võimalikult pall’o võromaist söögikraami. Ku es lövvä kõkkõ, midä vaia, sis vähämbält ostsõmi võromaisõst poodist.

Pall’o omma tuu välläkutsõ vasta võtnu ja lubanu niipall’o vaiva nätä, et tuu päiv är tetä.

Ütte-tõist om joba tettü – üts põnõvamb süük oll’ seenepiirak, no om tettü praatõ, putru, kartult. Mi esi teimi pannkuukõ sooladsõ täüdüssega: Juustupoissõ juust, marineeritü kikkaseene, suidsuliha. Pannkoogitainas oll’ tettü Loona talo jahust, talokannu munnõst ja Nopri talo piimäst.

Seol lehel «Üts päiv» om võimalus anda tõisilõ häid mõttit, midä võissi söögis tetä.

Mu meelest omma Võromaa inemise nakanu kriisiolokõrran rohkõmb umma hindama. Just väikumbit tegejit, kiä pakva võimalust kaup kontaktivabalt kodo kätte tuvva.»

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit