Timahavadsõl Eesti tiidüsagõntuuri kõrraldõdul opilaisi uurmistöie üleriigilidsel võistlusõl juhtu esieräline lugu: võitjidõ siän oll’ kats Hipõ-nimelist. Gümnaasiumi humanitaarainidõ katõgoorian sai edimädse kotussõ Saarõ Hipp, kiä uursõ lemmikeläjide nimmi, ja 8. klassi uurmistöie arvõstusõn sai reaalainidõ alal edimädse kotussõ Visla Anni Hipp, kiä uursõ Õdagumere reostusõ muutumist perämädsel aol.

Hipp om nimi, midä om pantu vast õnnõ Võromaal Harglõ kihlkunnan. Mõlõmba võitja omma juuri piten Sarust peri. Saarõ Hipp käü Tartun Treffneri gümnaasiumin, Visla Anni Hipp Läänemaal Risti põhikoolin. Miä sis näide uurmistöiest vällä tull’?

Elläi ku pereliigõ

Saarõ Hipp jõudsõ uma uurmistüü teema mano juhussõ läbi. «Üleminevä aasta pidimi koolin vastama kirändüsmuusõumi kooliperimüse kogomisõ küsitlüsele ja sääl jäi silmä üts küsümüs lemmikeläjide nimmi kotsilõ. Tuu pääle tull’ pähä mõtõ, et võis noidõsammu vastussidõ põh’al tetä uurmistüü lemmikeläjide nimmi kotsilõ. Varramba olõ lehmänimmi uurnu, lemmikeläjide nimmi uurminõ oll’ säält edesiminek ja hää valik gümnaasiumi uurmistüüs,» seletäs tä.

Määndse nime pantas sis Eestin lemmikeläjile? «Kõgõ inämb om Eesti lemmikeläjil inemisenimmi, selle et inemisenimmi om hulga ja inemise võtva lemmikeläjät nigu perreliigõnd. Hulga om ka vällänägemise ja eläjä umahuisi perrä antuid nimmi, nigu Mustu, Täpi, Triibu. Edesi tulõva egäsugudsõ raamadu- ja filmitegeläisi perrä antu nime, nigu Lotte, Miki, Simba. Viil andas nimmi eläjä helü perrä, mõnõ hellitüssõna, sööginime, asju ja muu perrä. Mu tüüst tull’ vällä, et kõgõ rohkõmb om antu lemmikeläjile nimme Pätu, tõnõ kotus om kassinimel Miisu, kolmas levinü nimi om Bella.»

Täämbä ei mõista Saarõ Hipp viil kimmäle üteldä, kas tä taht edesi kah nimmi uuri. «Selgit elokutsõplaanõ mul viil olõ-õi, ülikuuli minnen saa tuu pääle täpsembäle mõtlõma naada. Tunnõ om, et tahas tetä midägi säänest, kon päält mõttõtüü tulõ ka käe külge panda, või-olla jõvva kunagi iks viil nimetiidüse manu tagasi. Parhilla tahas minnä edesi opma aoluku.»

Huvi luuduskeskkunna parõmbas muutmisõ vasta

Risti põhikooli 8. klassin opva Visla Anni Hipp uursõ tuud, ku pall’o om muutunu reostus Nõva lahen perämädse 13 aastaga joosul. 2006. aastal oll’ sääl suur naftareostus ja sis võtsõva tiidläse pruuvõ. No võtsõ Anni Hipp sama lahe lestakallolt vahtsõ proovi ja sai teedä, et reoainit om parhilla veidemb ku 13 aasta iist.

«Mu tädi, Sepä Tuul paksõ seo teema vällä ja oll’ mu üts juhendaja. Tunnõ ka esi huvvi luuduskeskkunna parõmbas muutmisõ vasta,» ütles Visla Anni Hipp, kelle vanõmba omma Võromaa juuriga.

«Esä kõnõlõs võru kiilt, ma saa inämb-vähämb arru. Suvõl iks trehvämi Võrumaalõ,» kõnõlõs tä umast köüdüssest mi kandiga.

Rahmani Jan


Saarõ Hipp uma kassi Mandaga, kiä om saanu nime otsaedidse mandariinikarva laigu perrä. Kaadri võistlustüü esitlüsvideost.


Visla Anni Hipp uma uurmispaiga sadaman. Kaadri võistlustüü esitlüsvideost.

Midä mõist Saarõ Hipp üteldä nime Hipp kotsilõ?

«Nimi Hipp om vana Harglõ kihlkunna naasõnimi, mis oll’ sääl väega levinü 18. ja 19. aastagasaal. Ma olõ uma nime saanu vana-vana-vana-vana-vanaimä perrä. Olõmi perren (Saarõ Hipõ vanõmba omma nimeuurja Fastrõ Mariko ja Saarõ Evar – toim) kimmä, et pia kõik parhilladsõ Hipõ omma kuigi Saru külä vai Harglõ kihlkunnaga köüdedü. Üts lats om saanu nime Hipe ka mu hindä perrä.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit