Märdikuu edimäne nätäl om võro keele nätäl

Joba 16 aastakka peetäs märdikuu edimädsel täüsnädälil võro keele nädälit. Tuu tähendäs, et nädäli joosul saa võro kiilt kuulda inämb ku hariligult. Võro keele nädälit kõrraldas Võro instituut, a üten lüü nädäli tegemiisil hulk inemiisi ja asotuisi üle Vana-Võromaa ja kogo Eesti. «Võro keele nädäli pidämine sai alostusõ 2005. aastagal, ku oll’ Võro instituudi 10. [...]


Lasval peeti maatiatridõ päivä

Minevä pühäpäävä peeti Lasval 17. Võromaa maatiatridõ päivä. Pääväl asti etendüsega üles Lasva rahvamaja näütetrupp «Häänali», Loosi külätiatri, Puiga rahvamaja näütetrupp ja Sulbi külätiatri. Etendüisi kotsilõ andsõ uma arvamisõ žürii, kon olli Lunga Inge, Pajuri Aire ja Ulsti Ingrid. Pildi pääl and Lunge Inga Lasva rahvamaja näütetrupilõ oppussõnnu. Rahmani Jani jutt ja pilt


Rõugõ muinastalo videofilm ravvaaost

Rõugõ muinastalo om valmis saanu video «Rõuge muinastalu. Retk rauaaega», miä kõnõlõs Rõugõ kandi elost 1000 aasta iist. Filmin kõnõldas sepätüüst, tina ja pronksi valamisõst, soomaagist ravva sulatamisõst. A et raud oll’ tuudaigu kallis, sis inämbüs tarvilikkõ asju tetti iks puust ja puukoorõst. Viil om juttu tuust, kuis süvvä tetti ja midä süüdi: terävilä kõrval [...]


Lindora laat jäetäs timahava är

Sääne silt om välän Lindora laadaplatsi pääl. Rahmani Jani pilt


Viil üts hipilaagri?

Teedüs, et timahava Lindora laatu ei tulõ, om tekütänü egäsugumaidsi juttõ. Olõ kuulnu, kuis lätläse omma joba Lindoran laagrin ja et ega taa laat är jäiä ei saa. Käve laadaplatsi pääl 10 päivä inne simunapäivä kaeman, es näe sääl üttegi lätläst ega ka kedägi muud. Oll’ õnnõ silt, mis ütel’: laat jääs är. Om õigõ, [...]


Pindise Toomas: uma majandus ja kultuur omma Võromaa jaos kõgõ tähtsämbä

Seo kuu alostusõst om Kaitsõliidu Võromaa malõva päälik Pindise Toomas. Uurimi vahtsõ pääliku käest, määndse omma timä mõttõ Kaitsõliidust, riigi kaitsmisõst ja Võromaast. Määndse inemise Kaitsõliidu Võromaa malõvan omma? Võro mallõv om esimuudu. Tan om meil võrokõisi, a Võromaa malõva all omma ka seto. Naa kats kultuurirahvast piät ütenkuun võitlõma ja riiki kaitsma. Meil om [...]


Koduvägivallast

Eestin om pall’u pikki rahvalaulõ, midä lauli inämbüste naasõ. Arvada, tubli puul noist laulõst lõpõsõ pulmõga, tuu paistus olõvat kõgõ suurõmba unistusõ täüdeminek. Kui usku tuud, midä kõnõldas, et elu om järjest parembas ja kultuursõmbas lännü, sis tulõ usku tuud laulusalmi: «Mul viis kõrd päivän antas vitsu ja kats kõrd süvvä, kis tuud kand? Kui [...]


Vana lugu vägivallast

Kirota luu, midä mu silmä umma elon inne üte kõrra nännü. Tuu juhtu vanastõ, ku ma nuur olli. Sis olli egän majapidämisen lehm ja muu pudulojusõ. Mul oll’ tutva abielopaar. Muido väega tubli inemise, a mehele miildü napsu võtta. Ja ku tä vindidse pääga kodo tull’, naas’ naasõ kallal norima. Naanõ oll’ mehest pall’o noorõmb [...]


Tõsõ kundi otsast. Inemine ja tõõsõ eläjä

Ma sündü paksu mõtsa seen ja väikust pääst olliki mu suurõmba sõbra ja mängoseldsilidse sitika, mutuka, kunna, tsirgu – kõik, kes ümbretsõõri olli. Ka puu, miä mõtsan kasviva, ja lilli, miä häitsivä. Hindä mälehtämise perrä sai ma edimäst kõrda liina, ku olli nelä-aastanõ. Tuuperäst om mu jaos tävveste selge, et inemine om luudusõ osa, sammamuudu [...]


Umavaihõlinõ jutuajaminõ Aapoga

Seo jutt om kõnõld Ilvesse Aapoga mõni päiv inne timä 50aastadsõs saamist. Juttu aimi Räpinäl Võhandu veeren. Paigan, midä kutsutas «Apteegi all» ja kon jõõn vesi keerutas ja om kuus-säidse miitret sükäv. Kas taa umavaihõlinõ jutuajaminõ ka juubõliintervjuu mõõdu vällä and, tuud piät joba lugõja otsustama. – Kes sa olõt, Aapo? – Ma mõtli tuujaos [...]


Priinime lugu: Pant

Seod nimme kand Eestin 144 inemist. Tulõ taa päämidselt kolmõst kotussõst: Aru mõisast Nõo kihlkunnan, Õisu mõisast Paistu kihlkunnan ja Vahtsõliina mõisast. Ka Polli ja Riidaja priinimme Paut on võlssi kirotamisõga ümbre tett kujulõ Pant, a olõ-i teedä, kas niimuudu muudõt nimi jäi pidämä. Eestistämisel võti vahtsõ nime Pant üte kõrra Bant ja üte kõrra [...]


Võrokõsõ välläkutsõ

Kae tast mängu «Võrokõsõ välläkutsõ»: https://bingo.visitvoru.ee/vallakutso


Pääväpaabusilmäline hüvästejätt

2017. aasta rehekuu 21. päiv. Kargõ sügüsene hummogupuul. Mu imä oll’ siist ilmast mõni päiv varramba är kutsut ja ollimi tedä Niitsiku surnuaiah är saatmah. Saisimi ümbre imä viimädse puhkõpaiga. Keriguoppaja oll’ imäle kõik hää soovi üteh andnu, palvõ är lugõnu, ja kuulut’ vällä leinasaisagu. Mõtli, et mul om vanõmbidõga iks väega vidänü. Nä elli [...]


Ilm oppas ja vask’anahk koolitas

Ma olõ iks mõtõlnu, et olõ ku kassipoig, kes vette visatu ja säält sis vällä ujunu. Egä elläi pelgäs jalahuupi ja lats kurja kaemist. Ma nii kräämuna sai tunda, ku es taheta, et ma kohegi kellegi poolõ sisse läässi. Üts uhkõn majan elläv koolisõsar oll’ halva isu ja tervüsega. Timä imä kutsõ minnu latsõlõ mänguseldsilidses. [...]


Tossu Tilda pajatus

Väiku nali läts’ masma tüükotusõ   Lugu juhtu üte Lõuna-Eesti bussijaama platsi pääl. Bussijuht oll’ tsipa varra tulnu. Ku tä oll’ aoviites bussi üle kaenu, trehväs’ säält müüdä minemä tutva miis. Aigu bussi välläminekini viil oll’ ja mehe kobisi bussi juttu ajama. Sõitjit naas’ kah joba tulõma. Kõrd oll’ sääne, et bussipiledi pidi egäüts kassast [...]


Muda Mari pajatus

Talv tulõ ja jääs   Ma kuuli raadiost, et lämmi süküs saa otsa ja nakkas pääle pikk pümme ja külm aig nigu väiku iäaig. Vähämbält järgmädse neli aastat määnestki sulla ei tulõ. Riigi rahaplaani tegemise man leüti, et kõik muu om tähtsä, a oppajidõ palk om vaia iäkappi panda ja är külmädä. Kõgõpäält panti põllumehe [...]


Parm tsuskas: tsirgukaamõra

  Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.