Latsi hädä

Latsil um luustik vällä arõnõmada ja luu umma viil painduva ja pehme. Näütüses, ku latsõl jääse sõrmõ ussõ vaihõlõ, sis ei lää luu katski (vällä arvat raudussõ vahelõ jäämine). Latsõ satasõ sakõhe, a teno näide luiõ paindumisõlõ teküs murdõ veidü. Inämbähe teküs rangluumurd, mis saias rattaga uppi sõitõn. Ka um viimätsel aol sakõmba seereluumurru, eski madalalt sadamisõl. Vast juvvas piimä veidemb ku varramba.

Latsõ saava häste nakkama ka päähätiga, võrrõldõn suuri inemiisiga. Ku lats satas pää pääle vai lüü pää är ja nakkas pääle tuud õkvalt ikma, um inämbältjaolt kõik kõrran. A ku um tükk aigu vakka, sis tulõ kimmäle üüpäiv perrä kaia. Ku jääs väega uimatsõs, nakkas ossõlõ ja kaibas päävallu, tulõ arstil laskõ last kaia. Sadamisõga üten või tekküdä ka pää- vai näohaav, minkalõ tulõ puhas lapp pääle panda, ja minnä tohtri mano, kes haava kinni pand, kas liimiga, stripiga vai umblõs.

Ku lats satas ja midägi nätä ei olõ, a kaibas vallu, tulõ kimmähe laskõ tohtril üle kaia. Mõnõ murruga ei teküki paistust, nigu toruluu ja rannõ. Vastapite, kipõ paistus teküs künnärpää-, hüppejaku- ja nihkõga murdõl.
Edimädse abi jaos um vaia kaia, et haigõ kotus lattipandmisõl ei liigu, tuu tähendäs, et terve naabrijaku tulõ kah latti panda. Är andku traumahaigõlõ juvva ja kutsu kipõabi. Är jäägu kodo uutma, et vast lätt üle. Latsi luu kasusõ pia poolõ rutõmbahe kokko ku suuril inemiisil ja ku võlssi kasus, om väega halvastõ.

Palotamisõ

90% väikeisi latsi palotuisist um vanõmbidõ süü. Kõgõ tihtsämbähe juhtus nii, et imä juu kuuma kohvi ja lats istus üsän. Rehmäs kõrra käega joogi poolõ ja umgi palotus käen. Niisama juhtus, ku kruus kuuma joogiga um jätetü lavva veere pääle, kost lats tuu kätte saa.

Abi. Palanut kotust tulõ õkvalt külmä viiga jahuta, katta puhta rätiga, kutsu kiirabi ja anda kannahtanulõ pall’o juvva.

Muud teedüst

Täämbäidsin keeroliidsin perresuhtin juhtus tihtsäle ka latsi väärkohtlõmist, esieränis alkolembeliisin perrin. Pia kõgõ um lats perrevägivalla päältnägijä ja saa poolõ juhu ka esi pessä. Tähtsä um meedikil ja tõisil latsiga tüütäjil tähele panda latsil egäsugumaidsi sinikit ja kriimõ, uuri olokõrda ja ku vaia, sis vaihõlõ minnä.

Ja viil. Lastõ hoitminõ um vanõmbidõ kohus. Mitte et suurõmba latsõ hoitva vähämbit. Säädüs ütles, et alla 15 aasta vannudsõ ei kanna hindäst noorõmbidõ latsi iist vastust.

Urmi Aili

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit