Otsitas võro keele agente

Võro instituudil om valla lännü esieräline kampaania: otsitas julgit inemiisi, kiä tulõva kuu alostusõn võro keele nädälil härgütänü hindä tutvit rohkõmb võro kiilt pruukma. Uma keele kõnõlõmisõ takasttsuskja saava hinnäst nättäväs tetä hammõ ja märgi abiga ja võiva hinnäst kutsu võro keele agendis. Kampaania vidäjä Laanõ Triinu seletäs mõtõt valla niimuudu: «Tahassi, et võro keele [...]


Tal’na võrokõsõ pei seldsi sünnüpäivä

Minevä puulpäävä peeti Tal’na Võro seldsi 30. sünnüpäivä. Ilosal sünnüpääväpidol sai kuulda ja nätä seldsirahva ülesastmiisi, kullõlda lõõdsa- ja klassikalist muusikat ja Kõivupuu Marju ettekannõt. Näüdäti ka seldsi tsõõrikus tähtpääväs kokko pantut paksu raamatut, kon seen hulga pilte ja juttõ seldsi tegemiisist. Pildi pääl ast üles Tal’na võro seldsi lauluandsambli Liiso. Rahmani Jani jutt ja [...]


Ilolugõmisvõistlusõlõ oodõtas videoklippe

Võro instituut om vällä kuulutanu Adsoni-nimelidse ilolugõmisvõistlusõ, kohe omma oodõdu videoklipi, kon latsõ lugõva võrokeelist luulõt. Ülesvõtmiisi saatmisõ tähtaig om 27. rehekuu (27.10.2020). Kooni 4 minodi pikkudsõ luulõlugõmisõ või lats tetä ka kuun klassiseldsilidse, sõsara vai vele, vanõmba vai vanavanõmbaga, a nii, et tõõsõ esitäjä lugõminõ es olnu üle poolõ esitüsest. Muidoki või saata ka [...]


Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nätäl

12.–18. rehekuul peetäs jäl Uma Meki kohvikidõ ja restoraanõ nädälit. Tuu tähendäs, et hulk söögikotussit pakva Võromaa söögiperändit tutvustavat erimenüüd. Kolmõkäügilidse söögikõrra hind om 17 eurot, lavva tulõ söögikotussõn ette kinni panda. Ligemb teedüs kodolehe umamekk.ee päält. UL


Jutuvõistlus. Joba 17. kõrd

Taan egä päiv muutuvan maailman om hää löüdä midägi, miä nii kipõstõ ei muutu. Midägi, miä and tukõ kimmäle katõ jalaga maa pääl püssü. Üts sääne egä-aastaganõ asi Uma Lehe toimõndusõ, lugõjidõ ja autoridõ jaos om sügüsene jutuvõistlus. Lehetoimõndusõ jaos om jutuvõistlus nigu suur ilmapuu. Rõõm tuust, ku pall’o juttõ kirotaja saatva. Rõõm mõnõst esierälidsest [...]


Uma Lehe sügüsene jutuvõistlus

Hää lugõja ja kirotaja! Kuulutami vällä Uma Lehe 17. jutuvõistlusõ. Ku teil om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saatkõ tuu Uma Lehe jutuvõistlusõlõ. Parõmbidõ kirätükke autori saava avvohinna ja hää jutu trükümi 2021. aastaga joosul lehen är. Võistlusjuttõ sordi: 1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu Lugu, miä [...]


Mihklipäävä üü kuu

Mihklipäävä üüse andsõ kuu kuusõ ladvast teedä, et aig magama minnä… Hää meelega maganu terve talvõ ja pümme ao kahru muudu maaha. Laube Kadri jutt ja pilt


Kuis erätohtri manu päset?

Trehvsi ildaaigu Tartun umma koolivelle, kedä es olõ mitu aastat nännü. Oll’ õigõ hään tujun, ütel’, et liinan nüüd asja aet, ku naasõ kaubamajast kätte löüd, sis om kodu minek. Küüsse, et mis tedä kotust nii kavvõdõ tõi, ta eläs jo ammu pea tõsõn vabariigi otsan. «Suur hädä tõi uma raha iist erätohtri manu,» ülti [...]


Tegelik võrdõiguslikkus

Üts egäpäävätsemp ja üldrahvalikumb asi om autujuhtmine. Järjest inämb om tuu lännü naisi kätte ja õigõ kah: vanast olli naisi käen aidavõtmõ, nüüd autuvõtmõ. Aida asõmõl om söögipuut. Kuna parkmisplatsega om nigu om, sis om saanu väega tähtsäs autujuhi silmämõõt. Ja vot tollõ asjaga jääse naasõ hättä. Ilmaaigu loodõtas, et asi ao joosul paranõs. Naasõ [...]


Kiri Kapstamäelt. Muusigapäiv

Päiv paistus, om kullanõ rehekuu edimäne päiv. Ja nigu iks, om seo päiv riikevaihõlinõ muusigapäiv. Muusiga om mu henge palsam, trüüst minno. Laul tege jo rõnna rõõmsas ja õdagu, ku kuu joba uman hõpõhiilgusõn paistus, laulami hispaania keele tunningi. Arva, et Lauluesä Kreutzwald iknu silmä pääst, ku nännü taad loidust ja inemiisi herksüse ärkaomist Võro [...]


Väiku Hellero veerändsaa-kogomik

Regilauluansambli Väiku Hellero (Väike Hellero) avald’ üten Eesti kirändüsmuusõumiga veebikogomigu «Regilaulu lugu», miä kõnõlõs eesti regilaulu kujonõmisõst ja muutumisõst seo laulustiili ligi 2000 aastaga pikkudsõ aoluu joosul. Kiä välläannõt kullõs, saa ettekujotusõ regilaulust esi aoperioodõl ja esimuudu ettekandmisõ olokõrdun. Rahvamuusigatiidläne, oppaja, Eesti kirändüsmuusõumi vanõmbtiidrü ja Hurda preemiä saanu Orassõ Janika om üten ansamblirahvaga pruuvnu mitmit [...]


Lõunaeestläse Põh’a-Eestin huvisõidul

Kävemi tüüseldsiliidsiga süküskuun Võro reisibürooga Põh’a-Eestin huvisõidul. Kõgõpäält lätsimi Kumna mõisat kaema. Mõisa tetti 1627. aastagal. Ega sääl midägi väega uhkõt kaia es olõ, a maja iin kasviva kül ilosa mitmõvärvilidse roosipuhmu. Edesi sõidimi Keila-Joalõ. Vot sääl oll’ joba uhkõ loss. 1827. aastal saiõ mõisa umanikus krahv Benckendorff, kes kolisi sinnä uma noorikuga. Tuul aol [...]


Priinime lugu: Truija

Nimel om parhilla Eestin 116 kandjat. Vähä tõistõ ehk seoilmaaigsõ eesti keele reegli perrä kirotõdul nimekujul Truia om katõssa kandjat. Seo nimi panti õnnõ Vahtsõliina kihlkunnan ja ildamb ka Setomaal. 1820. aastagal om opõtaja Masing vahtsõhe personaalraamatuhe kandnu Tammõ külä Sae talu ammu koolnu popsi Kersna ja timä katõ poja perekunna ja pandnu nimes Truija [...]


Rassõ ao leeväst talongikaubani

Ma olõ läbilahki võrokõnõ. Ei olõ külh liinan sündünü, a olõ tan üles kasunu, koolin käünü, tüüd tennü, mehele lännü, latsõ ilmalõ toonu ja suurõs kasvatanu. Terve uma pikä elo är elänü. Nii et Võro liina või ma nigu pall’o tõõsõ inemise tävve õigusõga ilmanabas pitä. Tsipa pikembält kõlas värsikene niimuudu: Võro liin om ilmanaba, [...]


Hannaotsakõnõ

Meile tegüsi kass, kes inämb mi mant är es lähäki. Vällän oll’ joba pümme, ma pidi viil puukuurist puid tuuma. Kõrragõ kuuldsõ hallõt kassi näügmist, tä õkva nigu nõudsõ süvvä. Mõtli, et mis jant taa om: mul kassi joba tükk aigu tagasi kõrralikult söödetü. Juusksõ sõski tarrõ ja vei tälle hääd ja parõmbat. Tä nakas’ [...]


Tossu Tilda pajatus

Hää, et pessä es saa!   Keväja edesi tougat Võhandu maraton peeti süküskuu algusõn. Tutva abielupaar Kasaritsast lei hummogu massinalõ vungi sisse. Näide noorõmb poig oll’ uma kanuu ja sõbraga vii pääl. Muidoki oll’ vanõmbil maad pite sõita kergemb ku nuuril miihil vuulsa jõõ pääl. Ku finišini jäi viistõist kilumeetrit, olli nä jäl uutman, kunas [...]


Muda Mari pajatus

Jälle kollõ   Ma kuuli raadiost, et Võro liinah om vahtsõnõ jälle haiguskollõ vai tõvõpesä. No kuimuudu nuu võrokõsõ iks nii kehvä tervüsega omma, et viirusõ üles korjasõ? Kae, mõnõkümne kilomiitre jago lõuna poolõ omma lätläse inämbüs terve. Kas om vaih õnnõ tuuh, et viirus pelgäs kuvvõndat varvast? Vai ommaki lätläse nii paksu nahaga? Arva, [...]


Maolda nali

Katskinõ autokumm   Ütel mehel läts’ autol kumm katski. Jätse massina uulidsa viirde saisma ja naas’ tsõõri alt võtma. Müüdä läts’ tõõnõ miis, kiä küsse: «Mis sa tiit tan?» Autojuht pahasi är: «Sa ei näe vai, tsõõri võta alt.» «Ahah, ma võta sis raadio,» ütel’ müüdäkäüjä, lei klaasi katski ja naas’ autoraadiot vällä kakma.


Parm tsuskas: roodsi allviilaiv

  Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.