Regilauluansambli Väiku Hellero (Väike Hellero) avald’ üten Eesti kirändüsmuusõumiga veebikogomigu «Regilaulu lugu», miä kõnõlõs eesti regilaulu kujonõmisõst ja muutumisõst seo laulustiili ligi 2000 aastaga pikkudsõ aoluu joosul.

Kiä välläannõt kullõs, saa ettekujotusõ regilaulust esi aoperioodõl ja esimuudu ettekandmisõ olokõrdun. Rahvamuusigatiidläne, oppaja, Eesti kirändüsmuusõumi vanõmbtiidrü ja Hurda preemiä saanu Orassõ Janika om üten ansamblirahvaga pruuvnu mitmit võimaluisi laulõ ettekandmist pututava arhiivimatõrjaali ümbreseletämises, et saia muusikalidsõlt põnõvat ja vana traditsiooni lähküt tulõmust. Kogomigu umaperä om ka seo, et ülesvõttidõ kõlapilti om saanu esi laulmiskeskkundõ ja liikmiisi.

Laulu omma üles võetu 2019. aastaga sügüse Võromaal Kärgula külä mõtsan, nurmõ ja jõõluha pääl ja Sulbi magasiaidan. Laulõ lintivõtja helürežissöör Tubina McGinley Patrick om pühendünü keskkunnahelle ülesvõtja.

Väiku Hellero om naisi regilauluansambli, miä tegotsõs Tarton. Ansambli päämine tsiht om oppi tundma eesti, seto ja tõisi soomõugri hõimurahvidõ vanõmbat rahvalauluperändit ja avasta tuuga köüdetüid mõttõ- ja muusigamaailmu. Laulõ opmisõl omma ansamblil päämidses toes rahvaluulõ arhiivi helüülesvõttõ ja käsikirälidse matõrjaali, päält noidõ ka regilaulu tekste, viise ja esitüisi kotsilõ tettü tiidüsligu uurmisõ.

Võromaaga om Väiku Hellero küländ kõvastõ köüdet. Mitmõ ansamblin ütenlüüjä eläse Vanal Võromaal vai omma tast peri. Laultu om ka hulga Võromaa rahvalaulõ. 2006. aastagal ilmu ansamblil CD «Siug sündü söödüle», miä om kokko säet Karula kihlkunna laulõst.

2019. aastaga märdikuul sai Väikul Hellerol 25 aastakka ütenkuun laultus. Seo sügüse valmis saanu võrguvälläandõga «Regilaulu lugu» tähistedäski tuud pidopäivä ja ütenkuun käütüt laulutiid. Kogomik om mõtõldu nii noilõ, kiä regilaulu tiidvä-tundva, ku ka noilõ, kink jaos om seo edimäne kokkoputminõ mi vanõmba lauluperändüsega. Võrguvälläannõt om võimalik kaia internetin aadrõssi pääl: https://www.folklore.ee/regilaul/lugu/.

Soonõ Kati,Väiku Hellero laulja


Väiku Hellero 27. süküskuul Tarton ERMi Viinaköögin võrgukogomigu näütämisel: Sarvõ Mari, Orasõ Janika, Põldsami Rebeka, Soonõ Kati, Kahuski Maali, Sepä Tuul, Orasõ Madli, Päkä Margit, Orasõ Minni, Laanemetsa Liisi, Barbo Leanne, Orasõ Maarja, Valgu Meel, Sarvõ Kadi, Kuusõ Pihel. Lintropi Aado pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit