Võro instituudil om valla lännü esieräline kampaania: otsitas julgit inemiisi, kiä tulõva kuu alostusõn võro keele nädälil härgütänü hindä tutvit rohkõmb võro kiilt pruukma. Uma keele kõnõlõmisõ takasttsuskja saava hinnäst nättäväs tetä hammõ ja märgi abiga ja võiva hinnäst kutsu võro keele agendis.

Kampaania vidäjä Laanõ Triinu seletäs mõtõt valla niimuudu: «Tahassi, et võro keele nädäli aigu toimõndasi võimaligult pall’o inemiisi, kedä mi nimmami võro keele agentõs. Egäüts, kiä võro kiilt mõist ja om küländ julgõ ka tõisi härgütämä tuud kõnõlõma, saa hinnäst võro keele agendis üles anda.»

Nuu, kiä tahtva võro keele agendis saia, piäs hindäst 15. rehekuus teedä andma (täpsemb teedüs seo luu kõrval reklaamin). Agent saa hindäle umahinna iist (u 20 eurot) osta agendipus’a vai -T-hammõ ja -märgi. Pus’a rõnna pääl om kiri: võro keele agent 001. «Nummõr 001 om tuuperäst, et tulõva aasta omma kõik agendi 002,» seletäs Laanõ Triinu tuud, et sääne agendikampaania om plaanit pikembä ao pääle. Kiri hammõ sälä pääl kuulutas: ma mõista võro kiilt, miä om su supõrpavvõr? «Ja tuu «supõrpavvõr», kuna tä om õkvavõet lainsõna inglüse keelest, om ka võro keeli seletet: ilmkistumalda vägi. Tuuga mi annami märki, et võro kiil om elläv kiil, miä või ka sõnnu lainada, ja taa kiil omgi mi kõigi jaos üts ilmkistumalda suur vägi, miä meid siin maailman edesi kand,» kõnõlõs Laanõ Triinu.

Noidõga, kiä hinnäst õigõs aos agendis üles andva, lepütäs kokko, määnest hamõt kiäki hindäle taht ja kuis tä tuu kätte saa. «No ja sis om võro keele nätäl pia käen ja tulõ hamõ sälgä tõmmada ja uman tüükotussõn vai koolin vai kongi muial võimaligult uhkõlõ ja sirgõ säläga võro kiilt kõnõlda,» julgustas Laanõ Triinu.

Midä esierälist tuu agent viil tegemä piässi? «Ei midägi esierälist. Tä piässi olõma üts harilik inemine, kiä tege parasjago ummi asjo. Ka tuu ei sekä, ku tä om kodopernaanõ vai tüütäs väega väikun tüükotussõn. Mi ei ooda, et egä agendi tegemise piät pututama suuri rahvahulkõ. Agent piät pututama noid inemiisi, kiä timä ümbre egä päiv omma,» ütles Laanõ Triinu.

Kolm näüdüsagenti

«Et asi inemiisi jaos lihtsämb ja selgemb olõs, sis meil omma vällä validu mõnõ iinkujo, näüdüsagendi. Mi hulgan liigus peris hulga võrokõisi, kiä omma joba aastit egä päiv toimõndanu ku võro keele agendi. Inemise, kiä kõik aig andva märki, et nä omma võrokõsõ ja pruukva uman egäpäävätsen elon pall’o võro kiilt. Valisimi noist vällä kolm: Kalkuna Mari, Kõivupuu Marju ja Contra. Nimä saiva hindäle sälgä näüdüshammõ. Egäüts näist toimõndas tuun kotussõn, kon tä parasjago võro keele nädälil om. Marju eläs Tal’nan ja kül timä ka võro keele nädälil, nigu muul aolgi, kõnõlõs võro kiilt. Contra niisama: om timä Eestin vai Lätin, võimalusõ võro kiilt pruuki löüd timä õks. Ja Mari: om timä kodomail ja lindistäs vai luu ummi laulõ vai käü kongi umma loomingut jagaman, tä kõnõlõs kõgõ ka võro kiilt,» seletäs Laanõ Triinu.

Rõnnamärk noilõ, kiä tahtva, et näidega kõnõldu

Nuu, kiä agendis naada ei julgu, a tahtva, et näidega võro kiilt kõnõldu, saava tuust märki anda agendikampaania käügin vällämärgidü rõnnamärgiga. Laanõ Triinu: «Ku inemine võtt tuu märgi ja pand hindäle rõnda, sis tä ei piä kõik aig seletämä, et kõnõlgõ mukka kah, olkõ hää. Märk kõnõlõs esihindä iist. Inemine, kiä tuu märgi rõnda pand, ei piä esi võro kiilt mõistma, tä lihtsäle näütäs, et taht, et timäga kõnõldasi.»

Rahmani Jan


Võro keele näüdüsagendi: Kalkuna Mari, Kõivupuu Marju ja Contra. Rahmani Jani pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit