Hää lugõja ja kirotaja! Kuulutami vällä Uma Lehe 17. jutuvõistlusõ.

Ku teil om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saatkõ tuu Uma Lehe jutuvõistlusõlõ. Parõmbidõ kirätükke autori saava avvohinna ja hää jutu trükümi 2021. aastaga joosul lehen är.

Võistlusjuttõ sordi:

1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Võinu olla periselt sündünü.

2. Lugu, midä periselt es juhtu

Mõnõ luu omma tegünü inemise pää seen: nättü unõn vai mõtõldu edesi määndsestki juhtunust as’ast, kuimuudu olõs võinu olla. Mõnikõrd ei saaki periselt arvo, om taa lugu juhtunu vai vällä mõtõldu. A lugu om jo iks olõman, kasvai kirotaja pää seen. Peräkõrd om hää lugu?

3. Kaika Laine man

Oodami juttõ kirotaja kogõmusõst rahvaravitsõjaga. Tuu ei piä õkva Kaika Laine esi olõma, või olla ka mõni tõnõ rahvatohtri.

4. Külgenakkaja tõbi

Oodõdu omma kõiksugudsõ haigusõjutu, mitte õnnõ nuu, miä koroonat pututasõ. Näütüses või kirota tuust, kuis Eestimaal oll’ 1980. aastil suu- ja sõratõbi, vai viil kavvõmbalt: määndse tõvõ päält sõta liiku jne. Kiä taht koroonast kirota, toolõ om abis Eesti Rahvaluulõ Arhiivi vastamisleht «Tervise hoidmine koroonakriisi ajal» (http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/22).

Teema omgi vällä pakut kuuntüün rahvaluulõ arhiiviga.

Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni viis juttu. Jutt piät olõma kirotaja hindä luudu ja tuu ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit ega internetti üles pant. Lugu võinu olla mõistligu pikkusõga, mitte pikemb ku üts arvudilehekülg (3500 tähemärki, 700 sõnna). A või ka lühembä jutu kirota.

Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlistagõ tel 782 2221 vai 5692 2841. Märgimi vällä, kuimuudu lugu iks kirja saanu.

Egä jutu mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr! Ku tahati, et lehen trükitäsi ti tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu.

Jutuvõistlusõlõ saatmisõga and autor Umalõ Lehele õigusõ juttu lühendä, toimõnda ja tuud lehen ja internetin avalda.

Oodami juttõ nikani ku 20.11.2020. Jutu pallõmi saata e-kiräga info@umaleht.ee pääle vai postiga Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin. Tunnissõna: jutuvõistlus.

Parõmbidõ juttõ kirotaja saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes tulõva aasta Võro-Seto tähtraamadu.

Terävät sulgõ!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit