Mooste rahvamuusigakooli täüskasunuidõ süküslaagri

Minevä nädälivaihtus peeti Mooste rahvamuusigakoolin täüskasunuidõ süküslaagrit. Säänest laagrit, kon pilli mängitäs ja opitas üüpäiv läbi, tetäs Moosten joba neläs süküs. «Ku olõt jätnü sälä taadõ pikä tüünädäli, sis om sääne sügüsene nädälilõpp su muusiguelo üts aasta tippsündmüs,» kitt rahvamuusigakooli iistvidäjä Sildoja Krista süküslaagrit. A midä sääl laagrin täpsembäle tetäs? «Mängitäs ütstõõsõlõ, opitas ütenkuun vahtsit [...]


Valmis sai tulõva aastaga Võro-Seto tähtraamat

Valmis om saanu tulõva aasta Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2019. aastaga pääle. Seo om joba 30. sääne raamatukõnõ, kost saa kaia tulõva aastaga kallendritähtpäivi ja lukõ umakeelitsit kirätöid ja oppuisi. Tulõva aasta tähtraamatun om päält kallendriosa viis esi jako. Raamadu juhatas sisse Lukka Ene artikli tuust, kuimuudu perimüstähtpäivi ja pühhi aastatsõõr toetas inemise elämist ja [...]


Võrol kõnõldi väikeisist keelist vahtsõ ao meediän

19.–20. rehekuul peeti Võro instituudin konvõrentsi, kon kõnõldi väikeisist keelist ja tuust, kuimuudu väiku keele vahtsõ ao meediän silmä paistusõ. Pildi pääl om arotõlõminõ, kon Laaneotsa Annela, Tánczos Outi, Kõuts-Klemmi Ragne ja Nutovi Mirjam märgotasõ, määndse muutusõ omma meediäpildin perämädsel aol olnu. Arotusõst jäi kõrvu Rahvusringhäälingu korrespondendi Nutovi Mirjami jutt tuust, et paigapäälidse uudissõ läävä [...]


Tulõkil om võro keele nätäl

Võro keele nädälit peetäs timahava 5.–11. märdikuuni. Tuul nädälil om egä päiv plaanin hulk võro keele ja võro kultuuriga köüdetüid ettevõtmiisi. Võro instituudil tulõ võro keele nädälil vällä kats vahtsõt raamatut: Vana-Võromaa laulumängõ raamat «Õnnõkõn siin tsõõri olla’» ja Kolga Raimondi luulõkogo «Peo pääl elu hõpõ». Kolga raamadu ettenäütämine om 8. märdikuul Kreutzwaldi majamuusõumin, laulumängõ [...]


Räpinä kammõrkuur uut vahtsit lauljit

Räpinä kammõrkuur uut kõiki helürühmi vahtsit lauljit. Proovi omma tõsõpäivilde kellä 19–21 Räpinä muusigakoolin. Kandidaadi võiva hindäst teedä anda seo kuu lõpuni. Ettelaulmisõs/helüproovis tulõ kirota koori dirigendile Kadarpiku Tiinalõ tiina224@gmail.com. UL


Lasõrtsõõr uut tugõjit

Kooni 4. märdikuuni saa Huuandja keskkunnan tukõ ansambli Lepaseree CD-plaadi «Õnnõkõn siin tsõõrin olla’» välläandmist. Ansamblin tegevä üten Hainsoo Meelika (laul, viiol), Danieli Paul (kitra) ja Tärni Marti (basskitra, lüükpilli) ja näide helükiil jääs perimüs- ja jatsmuusiga vaihõpääle. Plaadi pääle jõudva Vana- Võromaa laulumängõ vahtsõ sääde, mille perrä saa mängi ja midä passis ja om [...]


Noorõ otsustaja kaesõ tulõvikku

1. märdikuu pääväl kell 10 tulõ Võro täüskasunuidõ gümnaasiumin (Jüri 42, Võro) kokko Võro, Põlva ja Valga maakunna nuuri otsustajidõ osaluskohvik. Märgotamislavva ümbre oodõtas nuuri ja nuurimiilsit, otsustajit ja paikligu elo iistvidäjit. Osaluskohvikun arotõdas, määndse omma parhilladsõ hädä, ja otsitas noist välläpäsemist. Täpsemb teedüs lingid.ee/osaluskohvik2018. UL


Põnõvit kokkosaamiisi sügüsedsel hingiaol

Inemise miil taht vahepääl lahutamist. Esieränis parhillatsõl pümmel aol. Hää viis tumõhõmpi mõttit pääst kavvõlõ saia om tutvidõga kokkosaaminõ. Minevä nätäl peet hõimunätäl tõi mullõ põnõvit kokkosaamiisi vanno ja vahtsidõ tutvidõga. Noist üts esierälidsemb oll’ Tal’nan, kon näi ja kuuldsõ nuurt udmurti Anfinogenovi Bogdani. Timä om umal maal väega kuulsa luulõtaja ja bändimiis, kiä kirotas [...]


Kodokiil olõ-i nall’atego

Inemiisile om vaia julgust anda. Kõnõlõmist saa oppi õnnõ sis, ku essümist ei pelgä   Ma olõ esinakanu võrokõnõ. Võro kiil oll’ suuri inemiisi kiil. Ma tahtsõ suurõs saia ja olli katõssa, ku naksi esi kõnõlõma. Olõ-õi kardokil hätä mitä, oll’ mu edimäne esi kokko pantu lausõ. Sjoo tekk’ suurilõ pall’o nall’a. Nall’a om võro [...]


Ravitsõminõ

Ku mi latsõ ollimi (tuu oll’ minevä saandi keskpaiku) ja haigõs jäimi, sis imä tohtõrd’ meid maarohtõga, midä timä imä tälle oll’ opanu. Ku ollimi külmä saanu, sis panti tsukrutükü pääle paar tsilka eederit vai hõl’ovat ja mi pidimi tuu tsukrutükü är nutsutama. Sis viil panti sinebipulbrit ihokuuma vette ja mi pidimi ummi jalgu sääl [...]


Mii egäpäävädse taimõ

Om imestämisväärt, kui veidü eestläne tund uma koduümbrusõ luudust – taimi ja luumõ. Luumõ om veidü, noid iks kuigi tuntas, aga taimi tundmisega, mullõ paistus, lätt asi järjest hullõmbas. Ildaaigu panti telesaatõn ütele targalõ ette kolmõ taime leht – pojeng, angõrvass ja püdseleht – ja küsüti: määne naist om süüdäv? Pääle pikkä märgotamist valisi tuu [...]


Uma Lehe sügüsene jutuvõistlus

Hää lugõja ja kirotaja! Uma Lehe 15. jutuvõistlus om no vällä kuulutõt. Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe jutuvõistlusõlõ. Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2019. aastaga joosul. Võistlusjuttõ sordi: 1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu Lugu, [...]


Käsitüükündlide tegijä Osulast

Esä Feodoril, kiä om küländ tunnõt tegeläne vinne kirändüsest, oll’ üts unistus. Tä unist’, et täl võinu olla Samaaran väiku kündlevabrik. Piaaigu säändsesama unistusõ omma teos tennü Ani Reimo ja Piirisilla Agur, kinkal om väiku kündlekoda Võromaal Osulan. Kaabsoo firmamärgiga kündle omma Võromaal ja muialgi joba küländ tunnõdu. Nime ummilõ kündlile panni mehe kotusõ perrä, [...]


Tal’na Võro seldsi kuunkäümise huuaig läts’ käümä rehekuu alostusõn

Tal’na Võro selts tuu neli kõrda aastan kokko Tal’na ja Harjumaa võrokõsõ, kiä tahtva kuun kävvü, tõõnõtõist nätä ja küläliidsi kullõlda. Seo sügüse edimäne kokkosaaminõ oll’ 7. rehekuul, külälises oll’ Uma Lehe toimõndaja. Liikmit om Tal’na Võro seldsil 100 ümbre. Kokkosaamiisil käävä umbõs poolõ. «Taa om sääne rühm, mis om mõtõldu Harjumaa ja Tal’na võrokõisi [...]


Haigõmaja

Pikkä aigu traumapunktin tüütänü Urmi Aili tulõtas miilde, määndsit juhtumiisi meditsiinitüün ette om tulnu. Tahtsõ kraanajuhis, a lätsi vannokodo   Mul oll’ hädäste kortinat vaia ja loi aolehest kortinaga tüükuulutuisi. Vanastõ oll’ iks nii pall’o tüükotussit saia, et terve lehe tagomanõ külg oll’ kuulutuisi täüs. Mõtli, et lää kraanajuhis. Sääl lubati kõigi mugavuisiga kortinat. Lätsi [...]


Näütemäng maajumala pojast

1933. aastaga 20. rehekuu aoleht Wõru Teataja kirotas ütest põnõvast näütemängost, miä tuul aol valmis sai. Näütemängo kirotaja oll’ Räpinäst peri kirämiis Voolaise Paulopriit. Kolmõpildilidse näütemängo tegemise sünnüse Lutsi maarahva kesken Latgalen 40 aastakka tagasi, tuu tähendäs sis 1890. aastil. Tuul aol käve Lutsin rahvaluulõ-uurja Kallasõ Oskar. Säändse suurõ mehe tulõk pand’ lihtsä rahva imehtämä. [...]


Et olõs keskkunda ja tüüd

Nüüd, hää inemise, olõs veidükese api vaia. Elorikkusõ eräkund tulõ avita är luvva. Tuujaos om näil 500 inemist vaia kokko saia, aigu om väega veidükese perrä jäänü ja egäüts saa seo man hindä võrra avita. Parhilladsõ saisuga omma tulõvidõ riigikogo valimiisi lavva pääl õnnõ viledsä variandsi. Keskeräkund – sotsi vai Reformieräkund – EKRE, kohegi vaihõlõ [...]


Lehmä puhtõ

Seo lugu juhtu 1986. aastagal Rammuka küläh. Tuul aol tüüdi ma liinah, a imä tädiga elli maal ja pei ka muidogi lehmä. Nädälivahetusõl kävemi uma perrega näil abih. Sügüsist tädi roitsõ kõgõ lehmäga ümbretsõõri. Koh olliva hal’õmba hainalapi, sääl lassõ tä lehmäl kõtu täüs süvvä. Ütskõrd ristikhaina ädälät, a tuust pahandusõs avit’. Memm vinnas’ külh [...]


Kõrralik keretäüs

Lelläl olle üts väega huvitav riistapuu, minka tä topsõ tubakat pabirossihülsi sisse. Ma olli tuust väega huvitõt ja õks nõnnapiten man. Päält kooli lätsi viil mõnõs tunnis karja. Põllu olli koristõdu, sõs oll’ karja kah kergemb kaitsa. Ma võtsõ köögikapi suhvlist peotävve pabirossõ kah üten, et sõs naabripoiskõsõga är pruuvi, kuis om. Aimi naabriga kar’a [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Sannapidol ilmast Minevä aastasaa 70–80ndil aastil oll’ egäl hindäst luku pidäväl asotusõl kongi vii veeren uma sann, kon sai korgit küläliidsi vasta võtta vai sis kambakõisi pito pitä. Ei olõ täpsele meelen, kas oll’ kinkagi juubõl vai mõni muu ettevõtminõ, a jäl oll’ põhjust sanna küttä ja söögi-viina paiga pääle vitä. Pia olli tuuri üllen [...]


Muda Mari pajatus

Elo perän perismunnõ Ma kuuli raadiost, et Eestist piät saama nutiriik ja mahheriik. Tuu om jumala õigõ. Tah Kagu-Eestih om tuuga joba pääle naatu. Ku mõtõlda munnõ pääle. Vanno kanakasvatuisiga om lõpp, kana viiäs är tapalavalõ. A vahtsit kanalautu saa-i ehitä, selle et inemise omma joba marru aedu. Taa kotussõ pääl tulõgi mängu nutiriik. Ku [...]


Maolda nali

Miä või juhtuda sis, ku sügüsedsel aol maja küttesüstem katski lätt «Ott, tulõ ruttu kodo, radiaator tsilgus!» kõlistas naanõ rallimiis Tänaku Otilõ.