Seo lugu juhtu 1986. aastagal Rammuka küläh. Tuul aol tüüdi ma liinah, a imä tädiga elli maal ja pei ka muidogi lehmä. Nädälivahetusõl kävemi uma perrega näil abih.

Sügüsist tädi roitsõ kõgõ lehmäga ümbretsõõri. Koh olliva hal’õmba hainalapi, sääl lassõ tä lehmäl kõtu täüs süvvä. Ütskõrd ristikhaina ädälät, a tuust pahandusõs avit’.

Memm vinnas’ külh lehmä kodo, a eläjä kõtt oll’ punnih katõlõ poolõ lakja. Selgele nätä, et täüs mis täüs. Sõs joodimi imäga pudõli päävälilliõlli lehmäle sisse, es avida. Elläi kapõrd’ õnnõ jalgu pääl. Sõs joodimi sisse asonigu viina, tsipakõsõ nigu tõmmas’ tagasi, a peräh õks avida-s tuu kah.

Ütekõrraga sattõ lehm nigu mürähti pikäle, jala tillile, silmä punnih pääh. Nii sõs mi lehmäkene oll’gi siist ilmast lännü. Ikimi külh, a mis tuu inäp avit’.

Kõlistimi tõpratohtrilõ. Tuu pidi tsehkendämä akti kindlustusõlõ. Suurõ uutmisõ pääle joudsõgi tohtriherr peräle ja ütel’, et säädüs näge ette inne matmist lehm lahasta. Meil imäga oll’ miil nii haigõ, et tuud tseremooniat inäp kaia es jovva. Annimi tõpratohtrilõ pudõli kangõmba kraamiga, et tuu viimädse tüü är jätäsi.

Tohtriherr täütse sõs akti ja timse mu mehega tuud «hääd» kraami.

Niikavva kutsi ma põkatsiga naabrimehe, kiä lehmä mõtsa vidi. Esi lätsi lapjuga takah. Ma es jõvva viil mõtsanigi, ku põkats jo tagasi virot’. Kääni kah sõs otsa ümbre ja lonksõ kodo. Tull’ vällä, et naabrimiis tahtsõ kah lehmä puhtil jagonik olla ja selle sääne kipõ tulõk. Tä oll’ kõva pillimiis kah, haardsõ kotost «kortsu» ja juusksõ puhtilõ. Ku ma kodo joudsõ, kumard’ tõpratohtri joba minno tandsma. Es taha timmä pahanda ja keerotimi valsi maaha.

Tohtrõ küsse naabrimehe käest, kas tä õks matsõ lehmä maaha. Naabri naardsõ vasta, et kos tä sõs matsõ, kül võsuh tsirgu ts’aunva. Tõpratohtri ütel’, et kimmähe piät matma. Naabrimiis sis võlssõ, et är sai matõtuski, inne ollõv nall’a tennü.

Nii sõs peeti puhtit edesi. Ildampa lätsimi mehega lehmä matma, a es olõ eläjäst muud perrä jäänü ku sarvõ ja sõra.

Liira Singa


Reimanni Hildegardi tsehkendüs

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit