Esä Feodoril, kiä om küländ tunnõt tegeläne vinne kirändüsest, oll’ üts unistus. Tä unist’, et täl võinu olla Samaaran väiku kündlevabrik. Piaaigu säändsesama unistusõ omma teos tennü Ani Reimo ja Piirisilla Agur, kinkal om väiku kündlekoda Võromaal Osulan.

Kaabsoo firmamärgiga kündle omma Võromaal ja muialgi joba küländ tunnõdu. Nime ummilõ kündlile panni mehe kotusõ perrä, kon kündletegemine käümä läts’. Tuu om väiku Kaapsuu külä Osola lähkül, midä täämbädsel pääväl eräle küläs ei peetägi. «Taa nimega tahtsõmi inemiisile näüdädä, et ka keset mõtsa om võimalik midägi tetä,» kõnõlõs Piirisilla Agur kaubamärgi saamisluust.

Mõtõ kündlit tegemä naada tull’ näil 2015. aastagal, ku tuukõrdnõ Sõmmõrpalo vallavalitsus kuulut’ vällä meelüssekonkursi. Sinnä konkursilõ tetti edimädse kündle, mis es taha külh häste palla, a ummõhtõgi oll’ huvi kündletegemise vasta üles herätet. Edesi naksi nä uurma, kuimuudu ja mis matõrjaalist saanu tetä säändsit kündlit, miä es haisanu ega ajanu tahma ja nännü ilosa vällä. Tuu otsmisõga jõuti kasvusteariini mano. Kasvusteariinist tettü kündle palasõ niimuudu, et jätvä hindäst perrä topsi muudu võrgulidsõ saina.

Tuu om kül hää matõrjaal, a tuust om küländ rassõ kündlit tetä. Säändsit kündlit tetäs muial ilman kah, a kiäki ei ütle, kuimuudu täpsele. Nii tull’gi edimält tükk aigu pruuvi, kuimuudu kõrralidsõ kündle vällä tulnu. «Edimädse kats kuud pruuvsõmi, sulatimi fööniga kündlit vormist vällä, inne ku retsepti paika sai,» seletäs Piirisilla Agur.

Edesi tull’ kaia, kon ummi kündlit müvvä saanu. Käsitüü tegijile om hariligult laat sääne kotus, kon umma tüüd pakku. Nii säädsevä ka Agur ja Reimo sammu laadu pääle. «Edimädsel kõrral, Uma Pido käsitüülaadul Põlvan, väega suurõ huuga es lää. A järgmäne kõrd, Võro perimüstandsu festivalil, ostõti kõik kündle är. Inemiisile miildüse naa värvi ja tuu, et ei aja tahma,» tulõtas Piirisilla Agur kündlemüügi alostust miilde.

Laadu pääl käävä kündletegijä siiämaani, inämbüs Kaabsoo käsitüükündlit müvväski laatõ pääl. «Laada andva koskil poolõ müügist. Edesimüüjä möövä 20% mi kaubast, ülejäänü ostõtas är õkva tüükuast vai veebipoodist. Veebipoodi müük käü esieränis kõvva aasta lõpupoolõ, ku inemise kingitüisi otsva,» seletäs Ani Reimo.

Matõrjaali kündlide tegemises telvä Osola kündlemeistre vällämaalt. Kasvusteariin tulõ Malaisiast, taht Saksamaalt ja värvi Hollandist. Et matõrjaali omma kalli ja tegemine võtt aigu 24 tunni, om ka valmis kündlil küländ korgõ hind. Ani Reimo kõnõlõs, et ostja saava tuust väärtüsest arvo ja hinna üle pall’o ei nurisõ.

Siiämaalõ ei olõ kündleäri tegijile viil kasumit toonu, a seo aasta lõpus loodõtas joba nulli saia. Kaabsoo kündlide ostjit tulõ õks mano ja joba omma Agur ja Reimo saanu võtta hindä kõrvalõ kündlit tegemä ka üte tüülise, et jõudnu rohkõmb är tetä.

Määndsit kündlit täpsembäle Osulan tetäs, tuud saa egäüts uuri tegijide käest mõnõ laadu pääl. Näütüses seo pühäpäävä Lindora laadun Vana-Võromaa käsitüütelgi all.

Rahmani Jan


Kündletegijä Ani Reimo ja Piirisilla Agur uman kündletarõn Osula külän. Riioli pääl om nätä esi värvi ja kujoga kündlit, midä tan tetäs. Rahmani Jani pilt


Kaabsoo kündle. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit