Valmis om saanu tulõva aasta Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2019. aastaga pääle. Seo om joba 30. sääne raamatukõnõ, kost saa kaia tulõva aastaga kallendritähtpäivi ja lukõ umakeelitsit kirätöid ja oppuisi.

Tulõva aasta tähtraamatun om päält kallendriosa viis esi jako. Raamadu juhatas sisse Lukka Ene artikli tuust, kuimuudu perimüstähtpäivi ja pühhi aastatsõõr toetas inemise elämist ja olõmist.

Juttu tetäs võro ja seto kultuuri jaos tähtside inemiisiga, kinkal om tulõva aasta tsõõrik sünnüpäiv. Ummi mõttit kõnõlõsõ Saarõ Evar ja Jüvä Sullõv, söögiretsepte jaga Luigasõ Inara.

Raamatun om ka pernaasõoppuisi ja kõnõldas maarahva seldsielost Võromaal 1920.–1930. aastil. Viil saa lukõ Kauksi Ülle ja Säinasti Ene kirotõduid vahtsit latsijuttõ ja Panga Milvi, Häniläse ja Haavaoksa Pauli luulõtuisi. Pääle tuu om juttu käsitüüst ja är om trükit hulga söögiretsepte.

Nigu perämädsel aol kombõs, lõpõtas tähtraamadu krooniga, kost saa lukõ, midä om viimädse aasta joosul võro ja seto kultuurin vahtsõt ja põnõvat tettü vai vällä antu.

Tulõva aastaga tähtraamadu sääd’ kokko Reimanni Nele, pildi tekk’ Aheliku Heili. Tähtraamadu and’ vällä Võro selts VKKF, tugi Eesti Kultuurkapital.

Tähtraamadu edimäne suurõmb vällätuuminõ om seo pühäpäävä, 28. rehekuul Lindora laadu pääl. Kiä omma kimmä tähtraamaduhuvilidsõ, piäs sääl üles otsma Vana-Võromaa käsitüütelgi. Muul aol saa tähtraamatut osta tüüpäivilde Võro instituudist (Tarto uulits 48, Võro liin).

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit