Seo nätäl käü Põlva maakunnan Ökofestival. Luuduslidsõ elolaadi huvilidsõ saava kokko joba 12. kõrd. Kõgõ suurõmb ettevõtminõ festivalil om perrepäiv, miä peetäs pühäpäävä, 20. põimukuul Karilatsin Põlva talorahvamuusõumi man. A tegemiisi om mujjal kah.

Ökofestivalli kõrraldas SA Põlvamaa Arõnduskeskus. Keskusõ juht Naruski Hegri selet’, et ku festivali alostusaastil tetti perrepäiv Põlva liinan, sis no om tuud peet jo mitu aastakka Karilatsin. «Talorahvamuusõumi alossäädüse käävä häste Ökofestivali mõttõga kokko. Olõmi küläliisi käest saanu teedüst, et Karilatsin om nii hää ja rahulik perrepäivä pitä,» selet’ tä.

A et egä aastak om kõrrast inämb huviliidsi, om ka murõ, kohe Karilatsin säänest hulka autit panda. «Karilatsin ei olõ suuri parkmisplatsõ, a ku ilm om hää, olõmi saanu auto panda ligembide hainamaiõ ja nurmi pääle, et külälise es pidänü väega kavvõst jalaga kõndma,» kõnõl’ Narusk.

Timahava om perrepääväle uuta viil inämb kodomaisõ kraamiga kauplõjit ku varrampa. Esieränis uhkõ omma kõrraldaja opitarri ja võistluisi üle. «Loodami hobõsidõ rakõndispordivõistluisil nätä riikevaihõlidsõ võistlusõ etetabõli 12. kotussõl olõvat kutsarit Raudsepä Ülarit ummi hobõsidõga,» ütel’ Naruski Hegri.

Hulk tarviliidsi opitarri

Päält laadu ja võistluisi saa kullõlda loengut latsõuutmisõst ja ligihüsest, oppi tasomist vana eesti kombõ perrä. Tüütarõn opitas vanno aknidõ kõrdategemist. Saa teedä ka tuud, midä tetä sis, ku lövvät hättäjäänü mõtsaeläjä. Opatas eelektriga ümbrekäümist, tulõtõdas miilde liikmissäädüisi ja seletedäs, kohe viiä vanno asjo ja asku.

Piledirahha ei küstä

Naruski Hegri sõnno perrä oodõtas Ökofestivalilõ kõiki, kiä pidävä tähtsäs luudusõ hoitmist, kodomaist kraami ja luudust hoitvat eloviit. Perrepäiv om küläliisile rahalda.

A määndse omma kõrraldajidõ edesidse plaani? «Ku jakkus häid tugõjit, sis loodami festivalli ka tulõva aasta pitä. Küläliisile proovimi ettevõtmisõ ka edespite rahalda hoita,» seletäs Narusk.

A seo nätäl om mujjalgi puul Põlva kandin Ökofestivali ütenlüüjide man hulga põnõvat kaia ja tetä. Saa matkada luudusõn, iloaia omma valla tett, peetäs kirbuturgu, opatas luudusliidsi värve pruukma, om autokino ja hulga muud. Ligembät teedüst tegemiisi kotsilõ saa kaia festivali kavast ecofest.ee lehe päält.

Rahmani Jan


Pilt ülemineväaastadsõst ijätüse tegemise opitarõst. Ka timahava saava huvilidsõ luudusõpido perrepääväl vahtsit tarkuisi oppi. Tammoja Kaisa pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit