Võrokõisi suur laulu- ja rahvapido Uma Pido ei tähendä õnnõ ütte pidopäivä, a tuu om tegemiisi täüs tii pidoni. Parhillaki saava laulja ja muu huvilidsõ üten lüvvä mitmõn pidoga köüdetün ettevõtmisõn.

Käü kirjapandminõ kavõrivõigõlusõlõ

Järgmädse aastaga urbõkuun tulõ Võrol maailma kõgõ edimäne mõõduvõtminõ kõgõ parõmba võrokeelidse kavõri löüdmises.

Kirjapanõk võistlusõlõ käü ja oodõdu omma nii tunnõtus laulõdu tüütlüse, vahtsõnõ looming ku ka tõlkõ, tõlgõndusõ; noorõ ja vana, tuntu ja tundmalda bändi ja kuunsaisu. 15. urbõkuul 2018 tulõ Võrol võrokeelitside kavõridõ võikikontsõrt «Uma kavvõr – võro pavvõr». Kõrraldaja uutva kõgõpäält Eesti luujidõ loomingu pääle tettüid kavõrit, miä omma võro keelen.

Ossavõtmissuuvõ esitämise tähtaig om 15. vahtsõaastakuu 2018. Lisateedüs ja võistlusõ osavõtmisõ kõrd: umapido.ee ja Laube Kadri, kadriglaube@gmail.com, tel 511 7348.

Viil mõni päiv saa kuurõ kirja panda

Koori, kiä tahtva Umal Pidol üles astu, saava hinnäst kirja panda kooni 1. joulukuuni 2017.

Pidolõ oodõtas laulma mudilaisi-, latsi-, poiskõisi-, naisi-, miihi- ja segäkuurõ kimmäle Lõuna-Eesti maakundõst, kon köüdüs võro keele ni kultuuriga olõman. Oodõdu omma ka kõik koori, kiä laulu är opva ja võro keelest ja meelest üten lõunaeestläisigä rõõmu tahtva tunda.

Kuurõ kirjapandmisõ kotsilõ saa täpsembät teedüst pido projektijuhi Tigasõ Merikese käest, merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280

Mehe mõtsast ja naasõ nurmõst

Ka seokõrd saava pidolõ laulma tulla naasõ ja mehe, kiä parla kongi koorin ei laula, a tahtva Umal Pidol naisi- vai miihikoorilaulõ laulda.

Oodõtas lauluhelüga naisi nurmõst, miihi mõtsast, kõiki nii küläst ku liinast! Kuun opitas selges naisi- ja miihikuurõ laulu ja naisi-miihi osa ütiskuurõ laulõn. Noodi perrä laulmisõ mõistminõ olõ-i tähtsä; abis (a mitte nõudmisõs) om egäsugunõ varatsõmp koorilaulukogõmus.

Matkasari lätt edesi

Täämbädses om Uma Pido matkasar’an «Määne om seo maa? Kaemi perrä» läbi käütü kolm matka.

Matkaman om käünü küländ suur hulk huviliidsi, egä kõrd om üten löönü päält saa matkalidsõ.

Timahava om iin viil üts matk, 2. joulukuu pääväl kell 11 Põlva kihlkunnan Taivaskua kandin. Tulõvaasta om plaanin pitä viil viis matka.

Kõigi Uma Pido tegemiisi kotsilõ saa teedüst Uma Pido kodolehe vai Mol’ovihu (FB) lehe päält.

Rahmani Jan

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit