Võro liinagaleriin saa nikani ku katripääväni (25.11.) kaia Hälvini Yyhely (23) näütüst «Ütel pilvel olli pikä ripsmõ». Uma Leht kirot’ Yyhelyst katõssa aastakka tagasi, ku Räpinä lähküdse Pahtpää külä tütärlats oll’ saanu hindäle vahtsõ kaamõra ja võitnu Eesti Luudusõ fotovõistlusõl kõgõ parõmba eläjäpildi avvohinna (nuuri siäst). No om timäst saanu kunstnik ja multifilmitegijä, seost sügüsest opp tä edesi kunstioppajas.

Näütüst Võro liinan läävä kaema innekõkkõ mi uma inemise. Midä nä säält otsi ja nätä võisi?

Neo pildi omma õrna ja õhulidsõ, kergelt müstilidse, nigu om mi Võromaa – müstiline, kuntliganõ, udsu seen…

Näütüse päälkiri tull’ Runneli Hando väega lühküst luulõtusõst: Ühel pilvel olid pikad ripsmed, need ulatusid maani. See oli vihm. Luulõtus lätt häste mu piltega kokko – mu tegeläisil omma kah pikä ripsmõ.

Või üteldä, et puul näütüst omma… jänessepildi. Nuu ei olõ nunnukõsõ, armsa jänesse, a sändse tsipakõsõ sürrealistligu. Ma kujota inämb mõtsaeläjä hinge, mitte timä kihhä.

Tõnõ puul näütüsest omma lillipildi. Ma olõ kujotanu lille, midä olõ-i periselt olõman, a võisi olla. Võromaa lille hingi.

Pildi omma tettü kuivnõglatehnikan: metalli pääle kraabitu ja sis trükitü.

Mändse kotussõ, inemise ja elojuhtumisõ omma su loomingut mõotanu?

Ohhoo… hmm… Mu pildi omma luulõlidsõ, a saa-i üteldä, et kirändüs olõssi noidõ tegemist mõotanu… Ku käekiräst kõnõlda, sis omma minno inspiriirnü eesti naisgraafiku: Mutsu Marju, Saksa Reti, Liiva Silvi.

Su pilte pääl om suur kontrast: must ja valgõ. Kuis om eloga kodokülän Pahtpääl ja opmiskotussõn Talinan, kas om sama suur vaih?

Ma ei olõ külh niimuudu märgotanu, a jah, om külh suur vaih Võromaa ja pääliina vaihõl. Perädü suur. Elo om iks hoobis tõnõ. Suurõn liinan ei huvita tuu kedägi, kiä sa olõt. A maal tundva kõik ütstõist.

A tiiät, ma ei võta ello periselt nii mustvalgõna, mul pilte pääl tulõva iks tsill’okõsõ halli var’o kah sisse!

Kuis olõt parhilla köüdet uma kodokotussõga?

Uutmalda pall’o. Näütüses käü ma ummi pilte trükmän Põlva kunstikoolin. Direktri lupa sääl toimõnda ja ma olõ tuust väega rõõmsa. Põlva kunstikoolin om häste rahulik ja ma tunnõ hinnäst sääl häste.

Kiä ja miä omma kodokandin Vanal-Võromaal su jaos kõgõ tähtsämbä ja kallimba?

Vanõmba, vanavanõmba, sõbra. Mu süä om iks kodokandin.

Ku kuul läbi saa, midä edesi tahat tetä ja kon ellä?

Keerolinõ küsümüs. Ma märgi, et maalatsil om kah vaia häid oppajit, saia hääd oppust ja inspiratsiooni. Nii et või olla külh, et nakka kodokandin kunstioppajas.

Mille sa multifilme edesi ei tii?

Multifilmi tegemine om häste keerolinõ ja raha-sõgõl tihtsä – rahha antas väega vähätside multifilme tegemises. Multifilmi tegemine om ka nii suur tüü, et pääle filmi valmissaamist olõt tükk aigu nigu tühäs pitsitet. A mul om viil kats aastat oppi. Tuu om pikk aig ja või olla võta mõnõ ao peräst jäl vahtsõ filmi tegemise ette, ku värskit mõttit om tulnu.

17. ja 19.11 näüdätäs mu vahtsõt nukufilmi «Ja mina nagu linnukene» Talinan Pimedate Ööde filmifestivali seen tulõval Animated Dreamsi animafilmifestivalil. Tuu film om ka mitmõlõ vällämaa festivalilõ päsenü.

Küsse Harju Ülle

Hälvini Yyhely loomingut saa kaia yyhelyhalvin.weebly.com päält.

Hälvini Yyhely
Hälvini Yyhely. Pilt eräkogost

Üts Yyhely jänesse-pilt näütüselt
Üts Yyhely jänesse-pilt näütüselt. Pilt eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit