Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 13. jutuvõistlusõlõ! Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2017. aastaga joosul.

Võistlusjuttõ sordi:

1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu

Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Juhtuminõ olku peri kas hindä vai mõnõ tutva-sõbra perrest, umast küläst-liinast, bussist, tüükotussõst… Lugu piäsi olõma juhtunu kas kirotaja hindä vai mõnõ tutva inemisega vai olõma päält kuultu-nättü.

soss-sepp
Koha Priidu tsehkendüs

2. Soss-sepä lugu

Lugu soss-sepäga hättä jäämisest. Olku tuu pottsepp vai autoremondimiis, lumbikaibja vai küüdsevärvjä – soss-seppi om egän ammõtin. Tutva soovitas umma hääd tutvat määnestki tüüd tegemä, et om «kõgõ parõmb» ja «100% kimmäs». A vai vannahalva, ku tuu «as’atundja» tüüd tegemä nakkas! Mõnikõrd käänd lugu peris pöörätses…

Raha vägi
Koha Priidu tsehkendüs

3. Raha vägi

Tõsinõ vai nal’alinõ lugu tuust, kuis raha om umma väke näüdänü. Kas sis om raha inemiisi läbisaamisõ summa käändnü vai vastapite: «rossitanu» läbisaamisõ vai kinni jäänü as’aajamisõ häste är «õlitanu». Raha om «tulnu» inemise mano õkva sis, ku tuud om hädäste vaia lännü vai «är võetu», ku inemine olõ-i tuud hoita mõistnu…

Priinimejut
Valpri Valdo tsehkendüs

4. Priinimejutt

Esihindä, sugulasõ vai mõnõ tõsõ perre priinime saamisõ lugu, midä olõt kuulnu. Mille perrä mõisaherr nime pand’ vai sai nimesaaja esi nime võtta?
Ku lakja tuu nimi om lännü ja kas samanimeliidsi om viil (kiä ei olõ sugulasõ)? Kas nimi miildü edevanõmbilõ vai eestistedi är? Mille võeti vahtsõnõ nimi? Kas terve suguselts eestist’ nime üttemuudu vai es?

Teema om vällä pakutu kuuntüün Eesti rahvaluulõ arhiiviga.

NB! Inne luu kirotamist lugõgõ läbi seo oppus:

Lugu piät olõma periselt juhtunu. Anõkduutõ, häüsä- vai lõmpsijuttõ, Internetist loetuisi vai lavva takan vällä mõtõlduisi jutukõisi ärke saatkõ! Pankõ lugu kirja nii, nigu tuu juhtu, ärke mõtõlgõ jutulõ juppi vai «põnõvampa» lõppu mano.

Egä inemine või saata võistlusõlõ kooni kümme juttu. NB! Jutt ei või olla inne mõnõn tõsõn lehen vai raamatun är trükit egä Internetti üles pant.

Ku om jutu mano panda pilte, om maru hää (pildi saadami perän tagasi). Ku pään om hää jutt, a saa-i vai mõista-i taad kirja panda, sis kõlista tel 782 2221 vai 5660 6494.

Egän jutun olku kirän: päälkiri, mis aastal (või olla umbõs) lugu juhtu, tuu kotussõ nimi, kon lugu juhtu. Jutu tegeläisil olku õigõ nime. Ku tahati, et lehen trükitäsi ti hindä ja/vai ti juttõ tegeläisile tõnõ (vällämõtõld) nimi, kirotagõ tuu suuv eräle luu lõppu mano!

Egä jutu (!) mano kirotagõ kimmähe uma nimi, aadrõs ja telehvoninummõr!

Oodami juttõ nikani ku 23.11.2016. Jutu saatkõ info@umaleht.ee pääle vai Uma Leht, Liiva 21, 65609 Võro liin). Tunnissõna: jutuvõistlus.Parõmba jutu saava preemiä. Kõik kirotaja saava tenotähes Võro-Seto tähtraamadu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit