Uma Meki laada pääle lätt edimäst kõrda kauplõma OÜ Juustupoisid. Puul aastakka Vahtsõliinan juustu tennü ettevõtõ valiti timahava Võro maakunna kõgõ parõmbas alostajas.

«Teemi parhilla ütte harilikku ja kümmet esi maiguga juustu,» kõnõl’ Missost peri Sulu Mirek (24), kiä üten Jõgõva kandist peri sõbra Piiri Kaidoga (22) taa ettevõttõ pistü pandsõ. Pääle naksi nä Misson kortinan, keväjä teivä Vahtsõliina juustukua.

«Kõgõ parõmbidõ lätt kaubas küümnidega juust, esieränis meil Lõuna-Eestih,» selet’ Mirek. «Peris häste lätt ka küüslaugujuust, mis üteh tðillijuustuga passis häste ollõ mano haukamisõs.»

Veini mano pakva juustupoisi päikesekuivi tomatidõ vai oliivega juustu ja jõululavva pääle palokajuustu. Viil om näil pakku maiguhainajuustu ja röstsibulajuustu.

«Üts inemine ütel’, et tuu om õkva vanaimä sibulasousti mekiga,» muheli Mirek. «Plaan om tetä ka üts juust peris umalõ rahvalõ ja võrokeelidse nimega: mõtõ om olõmah ja seo kuu proovimi är tetä kah. Õkva säänest juustu olõ-i mi viil kongi müügil nännü.»

Juustukerä omma väiku: ostja saa hindäle terve kerä ja om edimäne, kiä tuu vallalõ lõikas. Ärimõtõ tüütäs: aastaga om juustumüük nõsõnu 240%. Juustupoissõ juustu müvväs 12 poodin, suurõmb jago lätt kaubas Tarton-Tal’nan.

Vahtsõliina juustukuan saanu tetä 1,5 tonni juustu kuun, parhilla tetäs viiendik tuust. «Otsimi müügikotussit mano,» selet’ Mirek. «Nädälivaihtusõl kauplõmi esi laatu pääl. Jõulu omma tulõmah, loodami tuu pääle kah.» Ettevõttõl om huug seen – iks edimäne uma asi.

«Võromaalõ teimi ettevõttõ selle, et siih om hää ellä ja mi taha kodokandi ettevõtlusõlõ vunki mano anda,» kõnõl’ Mirek.

Kaido ütel’ mano, et Võromaa umaperä paistus kavvõlõ vällä ja umakultuuri saa ka juustumüümise man häste är pruuki. «Pääliinan om lännü lakja tiidmine, et Võromaal tetäs hääd söögikraami,» kõnõl’ Mirek.

Piimä ostva nuurmehe Vahtsõliina küle alt väiku lehmäpidäjä käest. Maiguainõ tulõva viil vällämaalt, no plaan om nuu umast kandist löüdä. «Püvvämi tuu poolõ, et mis vähägi võimalik, om kodomaalt peri,» selet’ Mirek.

Juustupoisi möövä katõssa kuud saisnut juustu, no saisman om ka katõaastanõ juust, mille valmissaamist Mirek väega uut. «Edimädse kerä süü ütsindä är,» lupa tä.

Mirek omgi ettevõttõ juustumeistri – timä om opnu maaülikoolin toiduainete tehnoloogis. Ettevõttõ juhtmist opnu Kaido om müügimiis.

Mirek tege juustu päämidselt üüse, mõnikõrd 16–20 tunni jutti. «Ettevõttõ käümätoukaminõ om peris rassõ tüü,» ütel’ tä. «Edespite om plaan inemiisi mano võtta.»

Ettevõttõ tegemise man oll’ kõgõ rassõmb raha kokko saia: EAS and’ külh juustukua sisustusõ ostmisõs päält 13 600 euro starditoetust, a neländik rahast tull’ poissõl hindäl kokko kraapi.

Juustupoissõl omma suurõ plaani. «Väikeisit tuutjist võinu saia edimädse kolmõ sisse!» luut Mirek.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Piiri Kaido (kural) näütäs väikeisi juustukerri, a Sulu Mirek suurt, miä kats aastakka laagõrdus.
Piiri Kaido (kural) näütäs väikeisi juustukerri, a Sulu Mirek suurt, miä kats aastakka laagõrdus. Juustupoissõ sälä takan om 10 000euronõ juustukatla, kon saa kõrraga tetä 20 killo juustu. Harju Ülle pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit