Mõnistõ huvikooli uss om valla

9. märdikuu pääväl tetti vallalõ vahtsõnõ Mõnistõ huvikuul, kon perimüsmuusik Laube Kadri nakkas oppama kümmet esi pilli. «Ma taha oppi säitsmekiilset kannõld mängmä,» ütel’ Mõnistõ kooli 4. klassõ opilanõ Võsu Imre ja näüdäs’, et mõist joba üte luu edeotsa üle kandlõkiili är tõmmada. Timä klassiveli Haagi Tristan ja 6. klassi opilanõ Grigori Karl Theodor tahtva [...]


Noorõ poisi tegevä Vahtsõliinan ummamuudu juustu

Uma Meki laada pääle lätt edimäst kõrda kauplõma OÜ Juustupoisid. Puul aastakka Vahtsõliinan juustu tennü ettevõtõ valiti timahava Võro maakunna kõgõ parõmbas alostajas. «Teemi parhilla ütte harilikku ja kümmet esi maiguga juustu,» kõnõl’ Missost peri Sulu Mirek (24), kiä üten Jõgõva kandist peri sõbra Piiri Kaidoga (22) taa ettevõttõ pistü pandsõ. Pääle naksi nä Misson [...]


Puu-näütüs Võrol

Pokumaal valmis saanu näütüs «Üts puu» tuvvas edimält rahva ette Vana-Võromaa kultuurikuan 15. märdikuu pääväl. Koorastõ kandi miis Kihulasõ Meelis om haavast ja kuusõst tennü 16 vanna taloasja. Kõgõ suurõmb om ütõpuupaat ruhe. Pildi omma näütüse jaos tennü Kalve Toomas ja Adra Arne. Margna Epp om manu otsnu tiidmiisi haava, kuusõ ja naidõ seldsiliisi kotsilõ. [...]


Perimüsmuusikit oodõtas Moostehe võistlõma

XVIII Eesti rahvamuusigasäädüngide festival Moisekatsi Elohelü kuts muusikit võistluskontsõrdilõ kirja pandma. Üte võistlusluu põhi om ette ant: laul «Kost laalu saadu» Räpinä kihlkunnast. Tuu om aastal 1912 lindi pääle laulnu Leevako naanõ Zerningu Kristina. Tõõsõ luu saa ümbretegemises eesti rahvamuusiga seest esi valli. Festivali pääpreemiä om 1000 €. Muusigu saava võistlusõlõ kirja panda nikani ku [...]


Tulõ Uma Meki VII suurlaat

12. märdikuu pääväl kellä 9–14 tulõ Võro spordikeskusõn säitsmendät kõrda Uma Meki suurlaat, kohe tulõva kokko väiku söögikraami tuutja ja tegijä. Umma kraami pakva 80–90 müüjät nii Vanalt-Võromaalt, muialt Eestist ku ka Lätimaalt. Nigu iks saa laada päält suidsulihha, kodoleibä, sõira ja muud talokraami. Kimmähe müvväs ka jõulukraami: hapnit kapstit, verivorstõ, kurõmarjo… Päält joba tutva [...]


Helü võitsõ

Seo süküs võrokeelidse nime Helü võtnu Põlva kammõrkuur võitsõ 15.–16.10. Valgan peetü III rahvusvaihõlidsõ pop/jazz kuurõ konkurssfestivali «Lauluragin 2016». Konkursil lei üten 12 kuuri. Helü oll’ nii žürii ku rahva lemmik. UL


Uma Meki kaubamärki om vaia

Võro liinan om tulõman säitsmes Uma Meki suurlaat. Pall’o joba tiidvä, et Uma Meki märgiga süüki või rahuligu süämega osta – om tuu õigõ uma ja hää kraam. Vanastõ es olõ määnestki märki vaia, turu vai laada päält sait hää kododsõ kraami niisamagi kätte. A nüüt piät ostja pelgämä egäsugutsit sulikit, kedä om pall’o. Tuu [...]


Hälvini Yyhely: luumisõ vaim tulõ pääle kodokandi luudusõst

Võro liinagaleriin saa nikani ku katripääväni (25.11.) kaia Hälvini Yyhely (23) näütüst «Ütel pilvel olli pikä ripsmõ». Uma Leht kirot’ Yyhelyst katõssa aastakka tagasi, ku Räpinä lähküdse Pahtpää külä tütärlats oll’ saanu hindäle vahtsõ kaamõra ja võitnu Eesti Luudusõ fotovõistlusõl kõgõ parõmba eläjäpildi avvohinna (nuuri siäst). No om timäst saanu kunstnik ja multifilmitegijä, seost sügüsest [...]


Ku märt külmätäs, sis katri sulatas

Nii pall’u pääväpaistõt nigu tinavaasta süküskuul ja ka viil minevä kuu oll’, ei olõ külh mitu aigu ollu! Tuul tormas’ ka muiduki ütsjagu, a ubinõid, medä ilmkistumada pall’u oll’, tä enämbüisi alla raputa es jovva. Nuile pedi õks esi puie otsa perrä minemä. Tinavaasta näkki mõnõ, et kurõ lindsi oktoobrin maru korgõlt, tuu pedi külmä [...]


Rekordkuusõ kasusõ järve veeren

Eesti kõgõ jämmämb kuusõpuu Punde puntrakuus (ümbremõõt 4 m) kasus Urvastõ kihlkunnan Pundre järve veeren, no löüti Kanepi ja Urvastõ kihlkunna piiri päält Hüüdre järve veerest jämmüselt tõnõ kuus – 3,69 m jämme. Päält tuu, et mõlõmba kuusõ kasusõ järve veeren, omma nä ka vällänägemise poolõst sarnadsõ – mitmõharolidsõ. Punde puntrakuusõl om murdunu viiest harost [...]


Mooste tandsumaja kuts tandsusõpru perimüstantsõ tandsma

Vahtsõ Mooste tandsumaja kats edimäst perimüstandsuõdakut omma kokko toonu uutmada hulga tandsusõpru. «Edimäne tandsumaja (27.09.) tõi Mooste viinavabrigu saali õkva parasjago tandsurahvast täüs – Põlvast, Ahjalt, Moostest, Võrolt, Tartost, Räpinält ja eski Talinast,» rõõmust’ Mooste tandsumaja pernaanõ, Põlva maakunna rahvakultuurispetsiälist Taali Kati. «Väega kinä, et väiksehe Moostehe sääne asi tetti,» kitt’ uma pundiga tandsumajan käünü [...]


Pillerpall Antsla mail

Taa vana pilt passis häste lõpõtama timahavast merekultuuriaastakka ja valla toukama vahtsõt latsi- ja nuurikultuuriaastakka. Pilt om tettü 1981. aastagal Antsla küle all Pillerpalli latsiaian – latsõ (laivakaptõn masti otsan ja timä abilidsõ) nigu kaenu-uutnu midägi vahtsõt. Pillerpalli latsiaid oll’ pildi tegemise aigu väega vahtsõnõ – mitmõ majandi pääle tett latsiaid oll’ saanu valmis aasta [...]


Rahamiis ja autokummi

Inemise mälo olõki-i pall’o parõmb ku havvõl. Vai latikul. Tuud näüdäs’ tuu, et edimädse lumõga pääväl juhtu inämb ku 200 autoõnnõtust. No keväjäst om hulga aigu müüdä, jõvva-i inemine kõkkõ meelen pitä. Timä pää om täüs Interneti salasõnno, PIN-kuudõ ja muud säänest. Nii omgi egä kõrd lumõ tulõk uutmalda ja tuu, et tii nilbõ om, [...]


Kivvega «eläjide» vasta

1970. aastidõ algul olliva rahvamajah kinonäütämise õdagu. Kõrraga näüdäti kassa täütmises kattõ filmi: edimäne olle kas sõast vai suurõ kodomaa armastusõst, tõnõ, tuu parõmb, oll’ Vinne komöödia vai eski vällämaa film. Et tuu tagomanõ film är nätä, pidit mõlembidõ piledi ostma. Ma tulli Peri rahvamajast, vai nigu rahvas ütel’, tembomajast kinost. Välläh olle joba õigõ [...]


Nummõr 13 hoit minnu

Ma olõ sündünü 13. juunil. Lõpõti Kuldrõ koolin säitse klassi – 13. lend. Antsla keskkooli lõpõti, oll’ kah 13. lend. Ku Võro liinan garaaþikoopõratiivi sai, tull’ loosiga 13. boks. Kats kõrda olõ surmast päsenü 13. kuupääväl… 1963. aasta suvõl üte pulma aigu lätsimi tõõsõ mehega vankriratast korsna otsast alla tuuma. Inne tuud oll’ tulnu sops [...]


Mille mullõ ei miildü talv

Üldäs, et ei olõ halva ilma, a om võlss rõivas. No nilbõ vasta avida-i midägi. 23.01.1997 oll’ Eestin esierälidselt nilbõ. Tuust kiroti aolehe, pasundi raadio ja televiisor. Tuul neläpäävätsel pääväl astõ ma Vabadusõ uulitsat pite lehetoimõndusõ poolõ. Mõttõ olli lehekirotusõ man, es panõki tähele nilbõt tiirata. Äkki olli ma sällülde, pääkolu kolksat’ halusalõ vasta ijäd. [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Om ilman sulikit! Ütel kinäl pääväl tull’ aolehetoimõndustõ nuur miis ja pand’ aokiränigu ette lavva pääle viinapudõli. Naisaokiränik hiitü är. Säänest asja es olõ timä pikä tüüao seen viil olnu, et tälle kesk valgõt päivä viina pakutas! A mehe jutust tull’ vällä midägi muud. Tollõ noorõ mehe perre oll’ sündünü poig. Vana eesti kombõ perrä [...]


Uma Lehe 2016. aasta suur jutuvõistlus

Ku sul om rahvalõ kõnõlda mõni põnnõv, lustilinõ vai hallus õkva elost peri jutt, saada tuu Uma Lehe 13. jutuvõistlusõlõ! Parõmba kirätükü saava avvohinna ja hää jutu trükümi lehen är 2017. aastaga joosul. Võistlusjuttõ sordi: 1. Periselt elon juhtunu nal’alinõ vai tõsinõ lugu Lugu, miä om olnu kas nal’alinõ, oppusõga, saatuslik vai muido ummamuudu. Juhtuminõ [...]