Võromaa arõnduskeskusõ man om käümä lännü ettevõtminõ nimega «Vunki mano!». Tuu tähendäs, et proovitas avita kogokundõl ja MTÜ-del är tetä midägi, minkast nä omma mõtõlnu, a olõ-i är tetä jõudnu vai mõistnu. Rehekuu edimädsel nädälivahetusõl tulõ Vahtsõliinan luumistalos, kon as’atundjidõ abiga proovitas välläpakutuid mõttit täüdeminekile ligembäle avita. Ettevõtmisõst kõnõlõsõ lähembält Karu Taavi ja Margi Martin «Vunki mano!» miiskunnast.

Midä ti täpsembäle tiiti ja plaaniti?

Karu Taavi: Ma olõ seon miiskunnan olnu tuu, kes võimaligõ idee alostajidõga om kokko saanu ja kullõlnu inemiisi mõttit. Olõmi kõnõlnu, määne võinu elo Võromaal olla, kuis tä võinu parõmbas saia, ja pruuvnu üten inemiisiga märgota, kuis tuu nädälivaihtus, miä rehekuu alostusõn tulõ, saanu olla abis suuvõ täütmisel, kuis noilõ hüvvile mõttilõ vunki mano anda.

Margi Martin: Tego om üte osaga suurõst riikevaihõlidsõst projektist. Seod tetäs 24 paarilidsõga ja egän riigin proovitas ummamuudu asja. Meil om Võromaal häkatoni muudu ettevõtminõ, mi paarilidsis omma MTÜ Helpific ja Tallinna Ülikuul. Taa projektiga proovitas paranda hajaasutusõn inemiisile pakutavit teenüssit.

Meid Taaviga om kampa kutsutu, et mi toimõndasi Võromaa asjaga. Plaanin om perrä pruuvi, kas sääne häkatoni ehk luumistalgidõ muudu toimõndaminõ om abis ka kogokunnaprojekte, kogokunnateenüsside vällätüütämise man. Ku harilikult pruugitas häkatoni tehnoloogiaasju tegemisi jaos, sis mi ülesannõ om kaia, kas seo Võromaal lihtsämbide lahenduisi vällämärgotamisõ man kah tüütäs.

Määndse omma nuu projekti ja tahtmisõ, midä takast tsuskma naatas?

Karu Taavi: Olõmi varrampa paar kõrda ideetalossõ nime all tennü ettevõtmiisi ja om korjunu kümmekund plaani, miä vunki mano tahtnu saia. Läbi om kõnõldu ja arvada tulõva ummi mõttidõga luumistalgist ossa võtma erivajaduisiga inemiisi, häätegevüse, spordi ja turmismiga köüdedü mittetulundusütisüse Võro maakunnast. A mõnõ hää mõttõ jaos om viil ruumi kah.

Kuimuudu tüü sis noin talgin käümä nakkas?

Karu Taavi: Vahtsõliina gümnaasiumin saias 5.–7 rehekuuni kokko, omma ette valmistõdu ruumi ja avitaja ja koolitaja. Tüü noidõ ettevõtmiisiga kest terve nädälivahetusõ, riidist pühäpääväni. Tetäs miiskunna, 4–8 liikmõga pundi, kellega naatas tüüd tegemä, ja pühäpäävä õdagus piäsi nä olõma nii kavvõl, et saava hindamiskogolõ kõnõlda, kohe nä jõudsõ ja kuis tuud asja tegemä naatas. Ja sis antas avvohinna. Päält luumistalgidõ lõppu saami viil mõttidõga edesi minnä, saami avita kas projekti kirotamisõ vai elloviimise man. Tuu ei olõ nii, et saat pühäpäävä õdagu määndsegi plaani ja iispäävä hummogu mõtlõt, mis ma seoga edesi tii.

Margi Martin: Kõik ei piäki tulõma uma mõttõga. Mi väega ooda ka noid, kes tahtva punti tulla kellegi idee manu ja avita tuud är tetä.
Karu Taavi: Säändsit luumistalgit plaanimi tetä kolm kõrda: seo om edimäne, sis tulõva aasta mahlakuun ja rehekuun vahtsõst. Ku sa edimäne kõrd olõt mõnõ miiskunna liigõ, a kaet, et seost või sullõ kah kassu olla, sis mahlakuun võit joba uma ideega vällä tulla.

A mille ti säänest asja aia tahati?

Margi Martin: Ma olõ suur Rõugõ ja Võrumaa patrioot, nii et ma hää meelega avita, et tan elu parõmpas lääsi, et olõs viil parõmb ku parhilla. Ku midägi tetä saa tollõ jaos, olõ ma kõgõ olõman. Seo ettevõtminõ tundu põnnõv.

Karu Taavi: Mu viimädse paar aastat omma olnu säändse, et olõ pruuvnu uma perre ettevõtlust aia, olõ inämb-vähämb säändse moodu perrä nii «Ajujahin» ku tõisin ettevõtmiisin üten löönü ja mul om uskminõ, et sääne muud avitas. Mu hindä tegemiisi om tä avitanu. Ku ma nüüt loi, et niimuudu proovitas laembalõ Võromaa ello paranda, sis mullõ tuu miildü. Umbõ hää om tan avita ja punti lüvvä.

Ma usu, et seo nädälivaihtusõ vai kolmõ kõrraga, mis meil tan tulõ, om vähämbält kolm mõtõt, mis omma jõudnu elloviimiseni, millest meil siin Võromaal om kõigilõ kassu kah.

Midä tetä tulnu, et luumistalgin üten saanu lüvvä?

Karu Taavi: Tulnu minnä mi kodolehe pääle vunkimano.vorumaa.ee ja tuus nädälivahetusõs hinnäst kirja panda. Sadakund inemist saa tulla. Mi loodami, et kõik, kiä tahtva tulla, saava tulla, a tasus kipõstõ tetä.

Margi Martin: Oodami kõiki, kes tahtva Võrumaa arõngu jaos uma osa anda. Seo om vahtsõnõ asi, innembä ei olõ säänest tettü. Mi jaos om taa kah vahtsõnõ. Tahami pruuvi ja oppi, kuis taa kõgõ parõmbalõ vällä tulõ, ja sis om meil kats kõrda võimalus tetä viil parõmbalõ ku eelmine kõrd.

Küsse Rahmani Jan


Karu Taavi ja Margi Martin «Vunki mano!» miiskunnast. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit