Kaegõ, Herkel saa latsõ. Läts’ niimuudu, et ei saa uma naasõga, a uma tüüseldsilidsega. Esi ütel’, et kõgõ kõrralidsõmb sääne üllenpidämine kah ei olõ. Nii om, miis tiid, mis miis ütles. Latsõtegemine nõudki, ku mõtlõma naada, joba luudusõ puult mittekõrralist üllenpidämist. Lipsu võit kaala jätta, tuust ei olõ hätä, a püksi tulõ külh maaha võtta. Ja kihä alomadsõ otsaga tulõ säändsit mittekõrraliidsi liigutuisi tetä. Tuda-suda…

Riskibisnis. Näeti, Tarto Ülikooli raamadukogo direktri Halliku Martin tetti vallalõ. Piir latsõtegemises säädmise ja kiusamisõ vaihõl om nii ohkõnõ, et esiki koolitõdu mehe jääse hättä. Kuis sa tuud last tõistmuudu tiit, kõgõpäält tulõ õks paarilidsõlõ ilosahe lähküle saia, nii nigu tuu asi eläjäriigin käü. A avitas paarist sõnast ja ku nu paar sõnna naistõrahvalõ ei miildü, sõs omgi kõik. Olt häpü täüs, tüült vallalõ lastu ja mida kõkkõ viil.

Ku om plaanin tüü man mõnõlõ naasõlõ lähküle saia, sõs ma soovida suu ülepää kinni pitä. Kõkkõ, mis sa ütlet, või perän su vasta pruuki. E-kirju ja sms-e saatmist är võtku plaanigi, neo omma puhta tunnisas’a. Kõgõ parõmb om, ku käänät hinnäst tüüseldsilidse poolõ, kaet täl näost müüdä, silmä ei kae, ja sõs tiit kihä alomadsõ otsaga timä poolõ säändsit liigutuisi. Tuda-suda. Alostusõs mitte äkiliidsi, a säändsit üteliidsi, naisilõ ei miildü rapsja mehe. Edimält või naistõrahvas veidükese viltu kaia, a ku sa egä päiv nii tiit, sõs tä harinõs är. Sõs paari nädäli peräst võit joba üteliidsi liigutuisi vahelõ mõnõ äkilidsembä kah tetä. Tuu näütäs, et sa olt veidükese rohkõmb ku mõni lambadamiis.

Feissbukin oll’ õkva trehvämine: üts nuur naistõrahvas kaivas’, et üts vanõmb Pärnu herräsmiis kõlist’ tälle läbi Skype’i ja nii ku tä videokõnnõ vasta võtt’, sai selges, et mehel omma joba rõiva sälläst, ja tä naas’ki pikembä jutulda ähkmä ja hinnäst rahuldama. Esiki pilt mehest oll’ Feissbukki pantu. Järgmädsel pääväl oll’ Delfin jutt, kon tetti selges, et Skype’in hindä rahuldamisõ iist ei saa säädüs mehele midägi tetä. Õigõ kah, ega videokõnõ esi tüüle ei nakka, naistõrahval tulõ kõnõ vasta võtta, tuu tähendäs tuuga nõun olla. Ja sõs om sul joba kõvva suurõmb voli. Ega tuu naanõ oll’ uma süämetävve takan veidükese helevällä kah.

Kaegõ, kiusaminõ om mooduasi. Ku sa olõt naistõrahvas ja sul ei olõ miist, egäl nädälivahetusõl juut esi klubi vetsun korgijuuki ja ku õks midägi ei juhtu, sõs om kiusaja leüdmine kah parõmb ku mitte midägi.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
hää elo puult är tsurgit luulõtaja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit