Põlva nuuri meediätsõõr Meediasüst alostas timahava umma viiendät huuaigu ja uut mano ka vahtsit ütenlüüjit. Üten lüümä kutsutas koolinuuri 8.–12. klassini.

Päämidselt tegeles Meediäsüst paigapäälitsist ettevõtmiisist pilte ja videouudissidõ tegemisega. A päält tüü om taa ka ütstõõsõga läbikäümise paik. «Kuun omma mitmõn vannudsõn ja esi huvidõga noorõ, kiä ütstõist väega hoitva ja tugõva. Mõnda huvitas tehniga, tõõnõ taht reportri olla, kolmandalõ miildüs üritüsi kõrralda jne. Mi päämine mõtõ om laskõ nooril kõkkõ pruuvi ja sis saava nä uma ala valli. Mi ei «kasvata» aokiränikkõ, a pakumi tsipa tõistmuudu tegevüst ja põhitiidmiisi meediävaldkunnast,» seletäs meediätsõõri juhendaja Maseni Kristina.

Meediäsüsti tüütämise aol om tsõõri tegemiisist ossa saanu ligi 50 nuurt. Parhilla om suurõmbit tegijit 10, umbõs 10 om viil muialõ kuuli vai tüüle lännü, a pidävä hinnäst osas Meediäsüstist ja pruuvva jõudupite tegemiisin üten lüvvä.

Meediäsüsti rahvas om kõrraldanu avalikkõ üritüisi nigu meediäfoorum ja meediäteemalinõ nuurikonvõrents. Är om käütü meediäteemalidsõl nuurivaihtusõl Madeiral. Om tettü pilte ja uudisluukõisi ettevõtmiisist, perämädsel katõl kõrral om Meediäsüst olnu Uma Pido ammõtlik meediäpartnõr. «Meediäsüstil om uma videokanal Youtube’in, kon parhilla saa kaia ligi 70 videot. Kae perrä!» kuts Maseni Kristina üles tettüid asjo ligembält uurma.

Meediäsüsti tüü käü niimuudu, et kõrra nädälin omma kuunolõki, kon arutõdas kipõmbit tegemiisi. Ütes noist om kõrra kuun tettävä videosaatõ Meedion sisu. Pandas paika tähtao, miiskunna, aoplaani.

Vahepääl käüdäs filmmän ja pildistämän, mõnikõrd ka niisama aigu viitmän. «Ja pia kõgõ saa nall’a! Piits ja präänik käävä kuun,» võtt Maseni Kristina nuuri meediähuviliidsi kokkosaamiisil tettävä kokko.

Kõrra kuun, inämbüisi puulpäävä, omma Meediäsüstil täüspikä koolituspäävä. Opitas, kuis tetä parõmbit saatit ja pilte, a om ka säändsit koolituisi, miä andva laembit tiidmiisi meediäst ja tuu mõost.

Määndsit nuuri sis Meediäsüst mano uut? «Noid, kedä huvitas pildi tegemine ja video. Noid, kedä huvitas aokirändüs ja meediä. Ja noid, kinkalõ miildüs kõik aig midägi tetä ja hinnäst pruuvi,» kõnõlõs meediätsõõri juhendaja Maseni Kristina.

Põlva nuuri meediätsõõri rahvaga saa ühendüst e-postiga meediasyst@gmail.com vai Meediäsüsti FB-lehe pääl.

Rahmani Jan


Pilt Meediäsüsti koolitusõst 2016. aastaga rehekuun. Koolitust vidä Adamsoo Karl Gustav. Maseni Kristina pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit