Pilt näütüselt: Ootsingu Enno autoportree.

NÄÜTÜS: Ootsingu Enno «Juured ja võrsed. Album»
Vana-Võromaa kultuurikuan, Katariina allee 11, Võro liin.
Näütüst saa kaia kooni 25. radokuuni 2018.

Seo om iks näütüs, määne näütüs olõma piät, mõtlõ, ku olõ kaenu päält tunni ao noid sadat pilti, miä Vana-Võromaa kultuurikotta vällä pantu omma. Tõtõstõ: Räpinält peri kunstnigu Ootsingu Enno pildi andva põnõva ülekaehusõ timä töiest, a pääle tuu ka elost Eestin läbi saa aasta. Põnnõv om tuu man, et inämbüisi pilte pääl omma lihtsäle näo.

Nätä saa fototüütlüisi, graafikat, akvarelli. 1940. aastagal sündünü Ootsingu Enno om Eesti kunstielon kõvastõ üten löönü 1964. aastagast pääle. Sis leivä nä üten tõisi kunstiinstituudi lõpõtanu nuuri kunstnikõga rühmitüse ANK 64, miä pidi tähtsäs nuurikultuuriga köüdetüt. Käüti läbi Peterburi ja Moskva muudsidõ kunstnikkõga ja tetti kunstietendüisi, kon köüdeti kunsti, muusikat ja tiatrit.

Ootsingu Enno om tennü hulga graafikat, raamadukujonduisi ja akvarelli. Tä om üts vähätsit Eesti kunstnikkõ, kiä tege pilte keerolidsõn puugravüüri tehnikan. Tä om üten löönü suurõl hulgal näütüisil Eestin ja vällämaal.

Suurõ pannusõ om Ootsingu Enno andnu Eesti graafikidõ koolitamistõ, tä oll’ aastil 1984–2005 Eesti Kunstiakadeemiä professor ja graafikaosakunna juhataja, 2007. aastast om tä emeriitprofessor.

Rõhk om Võromaa pilte pääl

Näütüse esierälidsemb, juuri osa om kokko säet vanno pilte tüütlüisist. Nuu omma Ootsingu Enno perrealbumi pildi, kon saa nätä timä edevanõmbit, sugulaisi ja minevä aastasaa alguspoolõ Räpinä kandi ello. Piltele om mano pantu ka vanast aost peri dokustaatõ.

Näütüse tõõnõ osa kõnõlõs täämbädsest pääväst. Autor om 17 aastakka pidänü pildipäivikit, kohe joonistas mälu perrä päävä joosul nättüid inemiisi. Noidõ joonistuisi perrä om tä arvutiga pildi valmis tennü. Nii om valmis saanu panoraampilt täämbädsest Eesti inemisest.

Näütüsel om viil latsilõ pühendet tulõviguosa.

Kokko 100 pilti andva kõrraligu Eesti Vabariigi juubõlilõ pühendedü näütüse, mink rõhk om Vana-Võromaaga köüdetüisi pilte pääl. Nigu kunstnik näütüse tutvastegemise man ütles, om Võromaa olnu innemb ja om ka täämbä tõisist Eesti paigust esimuudu uma keele, kombidõ ja häti, a ka rõõmõ poolõst.

Rahmani Jan


Ootsingu Enno uma pildinäütüse vallategemise man 26. vahtsõaastakuul Vana-Võromaa kultuurikuan. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit