Vana-Võromaa muusõumi näütäse vastlanädälil vastlapääväga köüdetüid kombit. Põlva talorahvamuusõumi programmist saa ossa võtta 12.–16. radokuul. Sääl kõnõldas pikembält vastkakombist, mängitäs, peetäs võigõluisi, lastas liugu ja tetäs vastlahunni.

Vastlapääväl lastas liugu. Pilt Uma Lehe arhiivist

Lähemb teedüs kodolehe polvatalurahvamuuseum.ee päält.

Vastlapäävä programmi tege ka Mõnistõ muusõum 9., 12. ja 13. radokuul.

Sääl kõnõldas vannost ja täämbädse päävä vastlapääväkombist. Opitas, määndsit süüke süüdi vastlapääväl, kaias ka tõisi rahvidõ vastlakombit. Mõnistõn kõnõldas viil tuust, kuis vastlapääväl meheleminekit ette arvati. Mängitäs ja meisterdedäs kah. Mõnistõ muusõumi kodolehekülg internetin om monistemuuseum.ee.

Vastlapäävä programmi muusõummõn omma piletiga ja gruppõl tulõ hinnäst varrampa kirja panda.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit