Säinasti Ene:

Tasõ om kõva. Hää miil om, et taad jutuvõistlust võetas väega tõsitsõlt ja arotõdas sugulaisi vaihõl. Nii oll’ mu meelest mito luku saanu esi inemiisi puult kirja pantus.

Ku ma varrõmpa olõ ütelnü, et väega pikk jutt olõ-i hää, sõs ka pikemb lugu või olla laabsahe kirotõt ja hää lukõ. Näütuses kooliao mälehtüse olli kül pikä, a väega lämmä süämega kirotõdu.

Kahro Marek:

Kõgõ inämb miildü mullõ vana ao pajatusõ, a küländ helde käega puistsi punktõ ka vahtsõmba ao juttõlõ. Mu jaos kõgõ etembide juttõ jüvä saa kokku võtta üte lausõga: tegijäl iks juhtus! Peris värski teema, millest kirutõdi, om massulda bussisõit – tuu või olla kah umaette seiklus. Seokõrd tull’ võistlusõlõ mitu juttu, kon kõnõldi är kaonust abielusõrmussõst vai vussi lännüst pulmapidust. Tohho hullu, kas säändside asju peräst meil omgi nii vähä säädüslist paarihiitmist? Hää ports juttõ oll’ luudusõst ja noid oll’ väega hää lukõ. Mõni elläi, tsirk, putuk, maruhuug ja piksenuul või uma tahtmisõ perrä toimõnda, inemine kaes õnno päält ja pand immes. Omgi hää! Nii kavva, ku luudusõ üle imehtedäs, taad ka hoitas.

Reimanni Hildegard:

Olõ folkloristikatudõng ja mõista üteldä, et võistlusõlõ oll’ saadõtu hulga juttõ umist kogõmuisist. Inämbüs asju oll’ juhtunu jutustaja nuuruspõlvõn. Hää nali ja kirriv keelepruukminõ tull’ juttõlõ kasus. Ja väiku ilokirändüse pututus oll’ kirss tordi pääl.

Valpri Valdo:

Tõsõ rahvaluulõarhiivi lugõja arvssi kah, et ütsjago meile hindamisõs saadõtuid juttõ om teemast vällä kirotõt. Mõnõ naist olliki jo õigõ hää, a mis tiit, ku püsü-i teeman «Luudusõ vägi».

Mullõ miildü Pondso Jakopi jutt. Muidõ jutte seen hää näütüs tuust, et inemist ei mõota luudusõn õnnõ tuulispask ja räüss, a eläjäarmastus kah.

Rammuka piksetormi lugu oll’ häste läbi kirotõt, tõi pildi silmi ette. Ei tiiä, kas om taa lugu joba ammu henge pääl olnu, om kirotamisõs eräle aigu võetu vai om tegemist sündünü kirämehega (-naasõga).

Annoma Inge:

Kõgõ tulõ kasus ummi tundidõ, kogõmuisi ja tiidmiisi jutu sisse poimminõ, miä tege laembas ka lugõja silmätsõõri. Säändsit juttõ oll’, a võinu olla viil inämb.

Juttõ hindsi viil Hiiemäe Mall Eesti Rahvaluulõ Arhiivist ja Allasõ Tiia Võro instituudist. Aituma hindajilõ, kõigilõ võistlusõl ütenlüüjile ja jutuvõistlusõ avvohinduga tugõjilõ!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit