Võromaalt peri kirämehe Jaigi Juhani loomingu sõprul om põhjust rõõmu tunda. Valmis om saanu raamat «Tundmata palu», kon seen kiränigu jutu, luulõtusõ, mälehtüse ja leheluu, midä innembä raamatun avaldõdu ei olõ. Pia saa valmis ka raamadu lühembäs tett juturaamadu-variants «Võrumaa joogi julgustükid». Mõlõmba raamadu om kokko säädnü ja peräsõna kirotanu kirämiis Sommeri Lauri, välläandja om Kaarnakivi selts.

«Raamadu tegemine naas’ tuust pääle, et ma sai tutvas Otsingu Henriga, kes om tulnu elämä Luhamõtsa Kurgja tallu, kon elli Jaigi vanaesä,» kõnõlõs Sommeri Lauri. «Kävemi mõtsatiid Luhamõtsa ja Roosiku vaihõl, miä või olla Jaigi koolitii, ja sis tull’ mullõ miilde, et võinu raamadu kah tetä: mul om noid juttõ otsitu,» seletäs tä.

Ligi 400-leheküleline raamat saigi valmis. Vahtsõ raamadu kõgõ tähtsämb osa omma jutu. «Mõnõ omma Võrumaa-jutu, nigu tutva Jaik, a osa omma liivlaisist, kats juttu, ja vabadussõast ja om üts lugu Itaaliast, seo om kõgõ rohkõmb uutmalda jutt,» tutvustas kokkosäädjä. Viil või löüdä kaasi vaihõlt reisimärkmit, suvõluukõisi tuust, kuis kiränik umal aol Kubijal suvit’, ja luulõtuisi. «Üts kimp om varatsit luulõtuisi, tõnõ tuust aost, ku tä joba Roodsin oll’. Roodsist omma uman keelen kah mõnõ,» seletäs Sommer.

Vahtsidõ raamatidõ valmissaaminõ oll’ kokkosäädjäl ja välläandjal tsihit Jaigi Juhani 120. sünnüaastapääväs, miä tulõ 13. vahtsõaastakuul 2019. Sommeri Lauri pidä Jaigi Juhanit hää sulõga tähtsäs LõunaEesti meelelaadi kokkovõtjas. «Ku mõtlõt, et 120 aastat pääle sündümist tulõ viil niipall’o vahtsõt vällä, sis kirotamisõ käsi oll’ täl iks maru kerge.»

Kaarnakivi seldsi iistvidäjä Otsingu Henri ütles, et naidõ raamatidõ välläandminõ om seldsi edimäne suurõmb tegemine. Jaigi teemaga proovitas ka edesi minnä.

Jaigi Juhani vahtsõ raamadu «Tundmata palu» vällänäütämine tulõ seo lehe vällätulõgi pääväl, 20. joulukuul kell 16 Võrol Kreutzwaldi muusõumin.

Rahmani Jan


Kokkosäädjä Sommeri Lauri näütäs katõ puuriida vaihõl vahtsõt Jaigi Juhani raamatut. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit