Om kattõ sorti inemiisi, üte omma mõttõga inemise ja tõsõ omma inemise, kinkalõ om mõtõ ant. Edimädse omma kõik, kes tegevä midägi, mis näile rõõmu tege – kasvatasõ latsi, oppasõ inemiisi, omma määndsegi as’atundja. Mõttõga omma kõik, kes tegevä hindäle miildüvit asjo ja andva tuuga hindäle ja tõisilõ väärtüst.

Tõõsõ omma veidükese är vaonu keskiän mehe ja naasõ, kinkal suurõmb mõtõ om häömä naanu. Latsõ omma suurõ ja uma elo pääl, tüü, midä egä päiv tetä tulõ, ei paku inämb hingele midägi ja täüt õnnõ leevätiinmise tsihti. Ku kunagi oll’gi näil määnegi hää aoviidüs nigu raudrahakõisi vai markõ korjaminõ vai sõpruga korvpalli vai võrkpalli mängmine, sõs täämbädses pääväs om seo asõmõl miihil arvudi takan ollõ larpminõ ja naisil tunnõpikkunõ seriaalimaraton.

Hädä om tuun, et ku mõtõ häös, nakkas vaenõ inemine timmä takan otsma. Mõni nakkas juuma. A ku õdagu ministris vai väejuhis lakut, sõs hummogus om ministri ja väejuht su seest jalga lasknu ja sa istut õks sama mõttõlda tagaotsa pääl ku inne juuma nakkamist. Mis tetä?

Väega rassõ om leüdä määndsitki asjo, mis sinno jäl naardma ja süämest rõõmustama pandva. Säändsit asjo, minka sa kõik är unõhtat ja nigu väiku lats hõiskama nakkat. Ku hing om är väsünü ja herksüs om kaonu, sõs om inemise elolõherätämine väega keerolinõ.

Ja sõs visatas väsünüile pästerõngas – rahvuslus. Ja kõrraga ja lihtsä vaivaga om inemisel mõtõt küländ. Rahvuslasõs olõminõ ei nõvva esiki põhiharidust, ei olõ vaia hääd füüsilist vormi, süvvit tiidmiisi eläjäkasvatamisõst. Tulõ lihtsäle olla kõgõ tävvega rahvuslanõ ja hinnäst vasta säädi egäle inemisele, kelle esämaa-armastus sullõ ette antuist piirest allapoolõ jääs.

Ku mõttõga inemise loova uma olõmisõ ja tegemiisiga väärtüisi ja näil ei olõ määnestki tarvidust hinnäst kellegi vasta säädi, sõs tugitoolirahvuslasõ, kinkalõ mõtõ om ant, omma no nii süvvä mõttõga, et võtva hindäle õigusõ lubada edimäst sorti mõttõga inemiisi esiki õigõl aol maaha lüvvä.

Muusiän, sammamuudu tüütäs islamiterrorism. Harimalda inemisele andas kunstligult mõtõ ja pandas tä tegemä midägi, midä ütski periselt mõistusõ man inemine ei tii.

Mullõ miildüs seo maa, seo maa keele, seo maa mõttõga inemise, nii nigu tõsõ maa, tõisi maiõ keele ja mõttõga inemiseki. Kõik aig omma miildünü, a no jääs seost veitüs. Tugitoolirahvuslasõ omma rahvuslusõ är rüüvnü.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
mõtlõja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit