Maa saa puhtambas

Üle-eestilidse talgupäävä «Teemi Är!» päämine päiv om timahava 6. lehekuul, mõnõn paigan tetäs talgit ka varrampa. Vana-Võromaa eri paigun saa kraammispääväl vähembält 150 talossõl üten lüvvä. Kon nuu omma, om kirän internetin: talgud.teemeara.ee/ A milleperäst pidänü hinnäst talgupääväl vällä ajama? Mõnõ põhjussõ omma tan. 1) Maa saa puhtambas. Luudustõ visatut asku saa kimmäle veidembäs, ku [...]


Kõivupuu sai Eesti Rahva Muusõumi Oskari

Eesti Rahva Muusõum and’ uma timahavadsõ Kallassõ Oskari stipendiümi Võromaalt peri rahvaluulõtiidläsele Kõivupuu Marjulõ. Muusõumi tenopreemiä om nime saanu rahvaluulõtiidläse ja diplomaadi Kallassõ Oskari (1868–1946) perrä, kiä vidi iist ka ERMi asutamist. Ütes avvohinna saamisõ põhjussõs pidä Kõivupuu Marju tuud, et avit’ minevä aasta ERMi näütüse jaos Tal’nan adru kokkokorjamist kõrralda. «Pikäkari rand sai ilostõ [...]


Põlva muusõumin kuts kikas koolitarrõ

Lehekuu alostusõst om Põlva talorahvamuusõumin vahtsõnõ püsünäütüs, miä kõnõlõs algharidusõ saamisõ luku Vanal-Võromaal. Eräle omma vällä tuudu teedä-tunnõdu mi kandist peri inemise, kiä omma haridust edendänü. Nätä saa, kuis sai algusõ maarahva lugõma oppaminõ. Teedä saa ka tuud, määne vahe om valla- ja kihlkunnakoolil ja määndse säädüse kooli kotsilõ käünü omma. Juttõ ja pilte abiga [...]


Latsõ jutustasõ Sännän uman keelen

Timahavva om Adsoni Arturi nimelidse luulõpäävä asõmõl tõsõ Sännän sündünü Võromaa kirämehe Jaigi Juhani (1899–1948) avvus võrokiilne juttõ kõnõlõmisõ päiv. Edimäne Jaigi jutupäiv peetäs 27. mahlakuul kell 12.30 Sännä mõisan. Egä osalinõ esitäs üte ütskõik määndse autori võrokiilse jutu, ette või kanda ka hindä luudut. «Kõnõldas eri juttõ: om esä kirotõtuid ja Võromaa muinasjuttõ ja [...]


Ruusal tulõ miihi show-tandsuõdak

Riidi, 28. mahlakuu pääväl tulõva Räpinä valda Ruusalõ kokko mehe, et tandsi kaemismänguliidsi tandsõ. Säänest pito peetäs Ruusal joba säitsmes kevväi. Tõisi siän astus üles ka Ruusa uma kaemismängutandsu kamp «Nõtked ja karvased». UL Ruusa «Nõtked ja karvased». Pilt eräkogost.


Mooste Folgi võit läts´ pääliina

Rahvamuusigatüütlüisi pido Moisekatsi Elohelü pääpreemiä sai Tal’na ansambli Ruut. Ansamblin mängvä Rebase Ann-Lisett ja Kivi Katariina, kiä opva Vanaliina hariduskolleegiumin. Festivaali pääpreemiä oll’ 1000 eurot. Kullõja valisi umas lemmikus Pärnu ansambli Tähtihellad. UL


Kuis lilli pildi pääle saia?

Palu-karukell, võro keeli palolill, paloninn vai kahrulill om luuduskaitsõ all. Tedä ei tohe vällä kaiba ja muialõ istuta. Olõ-i mõtõt kah, selle et tä lätt kasuma õnnõ siimnest. 15. mahlakuu hummogu olli vällän külmäkraadi, a iks tull´ Piusalõ kokko kümmekund huvilist, kiä tahi oppi tuud, kuis olõssi hää pilti tetä ütest uhkõmbast keväjälillist. Lillipildistämise retke [...]


Mõnikõrd mass mõistlik olla!

Illos õdak. Päiv om õkva jumalihe minegi pääl. Istu autoroolin, sõida suurt kõrralist asvalti piten. Üts kihotas müüdä. Ohh, hää, lasõ täl takan, niimuudu om julgõmb sõita. Niimuudu saa kipõmbalõ kodo, latsi mano. Ja trahv tetäs iks edimädse auto juhilõ, mitte toolõ, kiä takan sõit. Stopp! Midägi om taa pildi pääl võlssi. Jah, tsipa kipõmbahe [...]


Tarkus ello jäiä

Näütämi hindä esimuudu olõkit ja käümi muu ilmaga läbi, nii pall´o ku tossu om Noorõmban, ku hinnäst otsõ, mõtli, mis võinu olla mu elo tsiht. Sai arvo, et taha olla küläpillimiis, kiä saa umah kogokunnah mitmidõ ettevõtmiisi ja kombõtäütmiisi man abis olla. Täämbä jaga umma ello Villändi tüükotussõ ja Haanimaa talo vaihõl. Pillimehel om rassõ [...]


Hellengi Ege: koolitunn ei piä olõma õnnõ klassih

Mehikuurma kooli matõmaatigaoppajast direktri Hellengi Ege kotsilõ ütlese tüüseldsilidse, et tä taht egä vahtsõ as’aga üten minnä. Ku oppaja esi kahtlõsõ, kas tetä vai ei, sis direktri juhatas näid iks kõgõ vahtsõ poolõ. Ja tuu juhataminõ ei olõ pääle sunnit, a om meistre muudu tett. Uuri Hellengi Ege käest, määne om täämbäne koolielo Mehikuurman ja [...]


Hää tervüse nimel

Kuuli raadiost, et limonaadipudõli saava vahtsõ sildi. Tuu om väega hää, silditegijä saava tüüd, majandus kasus. Ildaaigu panti silte eelektripostõ pääle. Tuu käve nii, et suurõ veoautoga sõidõti posti mant posti mano, egä post sai välgunoolõga sildi. No saami mi silti kaiõn arvo, et eelektriposti otsan liigus eelektri, taad massa-i näppi, ku vuulu ei taha [...]


Mälomängõ vallakirotaja

Sõmmõrpalo vallasekretär Loka Toomas (vanast kutsuti tuud ammõtit vallakirotajas) om tunnõt mälomängjä. Tä om häste mängnü mitmõn telemängun, om võitnu Kuldvillakun viis saadõt ütstõõsõ otsa ja miljonimängun kats kõrda 32 000 kruuni. A mängmine om lihtsä tüü, hoobis keerolidsõmb om küsümüisi vällä märki. Toomas saa ka tuuga häste toimõ. Toomassõlõ miildüse küsümüse, miä omma valla [...]


Ala-Käüsü rahvas kullõs noorõmba tüühobõsõ perrä

Liinamäel Lõõdla järve veeren elässe sõsar ja veli Tammõ Hele ja Vuksi Ülo. Nä omma joba tunnõdu meediästaari, selle et kündvä hobõsõ ja harkadraga suurõtii veeren kartult, ku aokiränigu müüde sõitva. A nüüt ei olõki Tammõ Helel inämb hobõst. «Kats kõrda arst käve süstmän, a es võta inämb jalgu alla,» kõnõlas tä. «Tohtrõ ütel’ kah, [...]


Haigõmaja laadsaret

Seo luu man olõva Niilusõ Jaani 1919. aastagal tettü pildi pääl om nätä Eesti Punadsõ Risti Võro osakunna haigõmaja seestpuult. Pildi pääl omma vikasaanu, õe ja takan ka kolmanda rügemendi vanõmbarst Piho Rudolf. Võromaal om inemiisi haigõmajjun tohtõrdõt jo pia 200 aastakka. Edimäst kõrda om Võro liina haigõmajast juttu olnu aastal 1824, ku sääl oll’ [...]


Tubli olõk ja klassiviha

President Kaljulaid ütel’, et elämi kõgõ jõukambal aol, mis seol maal kunagi om olnu. Et parõmbalõ olõ-i mi tan kunagi elänü. Tulõ nõun olla. Presidendil om maja Tal’nan, suvila Harjumaal ja kats kortõrit Mustamäel. Tõtõstõ, Eestil ei olõ kunagi nii häste lännü. Järgmäne aastak lätt viil parõmbidõ: vällärendidü kortõri toova tullu. Sammamuudu tuu sisse ettevõtlustõ [...]


Elronni rongiga võikijuuskminõ

Ku poja perre väikene preili sündü, kutsuti vanaimä appi. Kõgõpäält sõidi vastatsihti, et jõuda Elronni rongi pääle. Varra hommuku bussiga Kurõmaalt Jõgõvalõ, sääl saisi sis jaamasilla pääl tuulõ käen, kooni rong tuut tegi ja saisma jäi. Kõik oll’ mõõdõt, Tabiveren oll’ poig massinaga vastan. Ma võtsõ rongijaama kalitorin latsõ ja noorõ lätsi tüüle. Tartuhe. Õdagupoolõ [...]


Piät opma!

Oodi üts hummogu bussi ja sai kokko üte Laine-nimelidse tutvaga. Küsse: «Kohe sa läät varra hummogu? Su tüü om jo rohkõmb õdagidõ?» Laine ütel’, et tä lätt Väimälä poolõ… «Mis sinnä?» Laine ütel’, et tä lätt kursuisilõ opma. Laine om puhastustüüline, vanast üteldi lihtsäle: koristaja. «Tohoh, kas sa ei mõista inämb põrmandit puhtas tetä vai [...]


Kurõjutt

Kolhoosiaigu, ku ma viil autojuht olli, juhtu sääne nali. Ma vidäsi tii pääle ruusa. Ikäv oll’ ütsindä sõita ja mu tutva Jaak trehväs’ mukka üten sõitma. Lopatimi niisama ja aimi porri. Tii läts’ tädi majast müüdä ja tädipoig Tõnis vahtsõ tii veeren, kuis autu müüdä sõitva. Võtimi Tõnisõ pääle, saa lats ka sõita. Tä oll’ [...]


Maolda nali

Midä tetä miljoniga? «Midä sa teesi, ku võidassi lotoga miljon eurot?» küsüse tüülise Navi suurõtalonigu Timmi Mardi käest. Mart jääs mõttõlõ. Mõtlõs tükk aigu, ja mõtlõski vällä. «Väetüst ostassi.»


Õgalütel uma hais

Oll’ kullanõ Vinne aig, ku inemine oll’ viil inemisele inemine. Liiso plaanits’ hummogu liina sõita, tekk’ hindä kõrda, kipas’ ka parra topsi õukat ja jalot’ bussi pääle. Järgmädsen piätüsen tulli pääle kats kar’atalitajat, kinkal kah oll’ liina asja. Sai sis buss tsipa sõita, ku üts kar’anaanõ kuulut’: «Maimu, kas sa tunnõt, kiäki um õukat joonu!» [...]


Tossu Tilda pajatusõ

Kaubamajan kontrolli küüdsin Andropovi aigu pidi kõik tüütegijä ummi tüükotussidõ pääl püsümä. Ei määnestki ümbrehulkmist! Patutsit püüti egä päiv. Tuu jaos oll’ terve kari kontrolljit tüüle võet. Kes nä olli ja kost tulli, tuud es tiiä kiäki. Ütel pääväl oll’ Tarto kaubamaja uss seestpuult lukku pantu. Kaubamajan nigu kõgõ pall’o rahvast. Papridõ kontroll naas’ pääle… [...]