Üle-eestilidse talgupäävä «Teemi Är!» päämine päiv om timahava 6. lehekuul, mõnõn paigan tetäs talgit ka varrampa. Vana-Võromaa eri paigun saa kraammispääväl vähembält 150 talossõl üten lüvvä. Kon nuu omma, om kirän internetin: talgud.teemeara.ee/

A milleperäst pidänü hinnäst talgupääväl vällä ajama? Mõnõ põhjussõ omma tan.

1) Maa saa puhtambas.

Luudustõ visatut asku saa kimmäle veidembäs, ku sääne rahvahulk hinnäst vällä aja.

2) Inemise saava kokko.

Koristustalossõ omma ka üts umavahelisõ läbikäümise viis, näet külärahvast ja võit mõnõ vahtsõ tutvagi saia.

3) Ei piä kokko saama.

Nuu, kiä mõnõ seltskunnaga ei klapi, saava minnä tõsõlõ talossõlõ vai esi talossõ tetä. Valikut om hulga.

4) Latsõ opva tüüd tegemä.

Arvuti ja telefoni jäetäs kodo, andas kätte tüükinda ja prügükoti. Ku edimält latsõ ka tsipa vingva, sis kül näile seo tüü miildümä nakkas.

5) Tarkust tulõ mano.

Koristaja saava arvo, ku jälle om maahavisat ask ja ei viska tuud esi kunagi maaha.

6) Kuulõt küläjuttõ.

Ku hulk rahvast kokko saa, kül sis midägi õks kõnõldas.

7) Kevväi ja luudus.

Seo aastak om keväjäga nigu om. Loodami, et lehekuu alostus siski ka keväjät näütäs.

8) Rongi ja bussiga sõit, Pokumaal käümine odavamb.

Talossõrahvalõ omma ettevõtmisõ tugõja tennü egäsugumaidsi häid pakmiisi.

9) Võit ka kodo jäiä.

Kinkalõ tõisiga üten tüütegemine ei passi, või uma tarõ ümbre kraami. Aig om sääne, kon kõik, miä kraami taht, häste silmä paistus.

Pääasi om iks tuu, et Võromaa puhtambas saa.

Jan Rahman


Kraammispäiv mõnõ aasta iist Teppo lõõdsamuusõumi man. Harju Ülle pilt.

Uku kooba talos Süvähavval

Üts põnõvamp Vana-Võromaa talos peetäs Süvähavval. Plaanin om kõrda tetä Süvahavva Uku kuup ja läte. Talossõ kõrraldaja Tobrelutsu Peep:

«Ma olõ egä aasta olnu kas talgojuht vai talgolinõ. Joba aastast 2008.

Timahava olõ katõ talgo juht. Hummogu Uku kooba man ja päälelõunat Villändin. Süvähavval om põhipäälik mu sõsar Pedäjä Reet.

Uku kooba man püvvämi tuud kotust vähä parõmpas tetä. Praht kokko, mahasadanu puu jupõs ja jõõ viirde likõ kotsõ pääle jalgoalotsõs.

Taa kotus om mullõ tähtsä tuuperäst, et om mu kodokotus ja vanaesä talomaa pääl. Parhilla om maa esä uma.»

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit