Poomkant ja täävipakk – säändsit sõnno sai Ähijärvel 18. ja 19. hainakuul kõva saagmisõ ja kopsmisõ vaihõl kuulda. Karula rahvas tekk’ Urtsoni Kristjani ja Trolla Agu juhtmisõl loodsikut. Tuu es olõ harilik, a hoobis sille põh’aga lavvust loodsik, määndse Ähijärve pääl inne plastloodsikidõ tulõkit moodun olli ja määndsit viil ütsikit järve veeren nätä või.

Urtsoni Kristjan, kiä esi säidse aastakka tagasi kaonu Saaroni Kalevi oppusõ perrä säändsesama loodsigu valmis tekk’, kõnõl’ loodsigu tegemisest niimuudu: «Eelä alustimi põh’a tegemisest, saimi küle är painuta ja põh’alavva valmis. Sõs oll’ kõgõ suurõmb tüü tettü. Täämbä teemi pardalavva, istõpingi, mõlakinnitüse ja nikõrdami otsa är, sis tulõ viil tõrvada ja lättki loodsik vette. Hummõn (20.07 – toim) om Ähijärve regatt. Seo olõ-i võidusõidupaat, a proovimi är.»

Loodsigu ehitämise projekti vidäjä Freibergi Lilian tiidse kõnõlda, et ku matõrjal olõman oll’, tetti innembüisi sääne loodsik üte pääväga valmis. «Kaet hummogu, et täämbä tulõ illos ilm, piäs õdagu kalla püüdmä minemä, sõs nakkatki loodsikut tegemä.» Tä imeht’ ka tuud, et es tiiäki inämb vanno inemiisi, kiä viil mõistva säänest loodsikut tetä, a ku tegemises läts’, sõs tulliva vana mehe egält puult vällä, kõik tiidsevä, kuimuudu seo tegemine iks õigõlõ käü ja kõigil oll’ muidoki ka esi muud.

Loodsigu tegemine oll’ üts projektest, miä om mõtõld vannu mõistmiisi elon hoitmisõs. Tegemise man toimõnd’ ka mitmit latsi ja nuuri. Trolla Joosep, kiä mõlõmba päävä loodsigu tegemise man oll’ ja vaihõpääl ka suuri inemiisi avit’, arvas’, et parhilla tä säändse loodsigu tegemist esi ette es võtnu, a võiolla näütüses kümne aasta peräst külh. Egäl juhul om täl inämb-vähämb teedä, kuimuudu tuu käü. Tulõ luuta, et tä sõs tuu loodsigu ka ütskõrd är tege. Vähämbält om üts tarkus jäl alalõ hoitu.

Pildi pääl ehitäse Trolla Agu, Urtsoni Kristjan ja Tolmuski Allan loodsikut. Loodsik sai valmis ja Tolmuski Allan võitsõ järgmäne päiv är ka Ähijärve regati, tõõsõ võistlõja es lövvä finišit üles.

Rahmani Hebo


Rahmani Hebo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit