Kaika suvõülikooli matkapäivä peetäs puulpäävä, 2019. aastaga 10. põimukuu pääväl Vana-Võromaa põh’apiiril Pedäspää, Tammistu ja Meerapalo külän.

KAVA
NB! Kavva või tulla muutuisi!

Kell 10 matkapäävä alostus Meerapalo koolimaja iin (vihmaga seen).

Meerapalo koolimajan Tammistu külän om terve matkapäävä näütüs Luku Kalju sõnastu ja Pedäspää kirämehe Ilusa Meinhardi loomingu kotsilõ.

Loengu

Kell 10.20 Saarõ Evar. Põh’a-Räpinä inemise- ja kotussõnimmist.

Kell 10.40 Kliimandi Kaido. Meerapalo kandi sugupuiõst.

Kell 11 Kivirüüdi Kersti. Raamatust «Värav».

Kell 11.20 Kalla Urmas. Maailma kõgõ põh’apuulsõmbast võro keelest ja Luku Kalju sõnastust tuu kotsilõ. Pedäspää ja Meerapalo kotussõjuttõst rahvaluulõarhiivin.

Matk

Matka pikkus om 6 kilomiitre ümbre. Matka alostus ja lõpõtus om Meerapalo koolimaja man. Terve tii kõnd üten Kalla Urmas, kiä kõnõlõs lillest, hainost ja eläjist, kiä tii pääl omma.

Kell 12 minek Pedäspää küllä. Matka vidä Toodsi Heiki, kiä kõnõlõs elost ja inemiisist vanõmbal ja vahtsõmbal aol. Kabõli man kõnõlõs kabõlivaht Vaiknemetsa Jaan.

Kell 13.30 lõuna Tammistu külän. NB! Osaliidsil piät süük esi üten võet olõma!

Kell 14 matk Tammistu külän. Matka vidä Zovo Kaius, kiä kõnõlõs Meerapalo koolimajast Tammistu külän ja vinne-ehitüsest.

Kell 14.45 matk Meerapalo külän. Matka vidävä Vaiknemetsa Jaan, Kliimandi Kaido ja Mertsina Uno, kiä kõnõlõsõ elost, inemiisist, järvest ja kalapüüdmisest.

Kell 17 matka lõpõtus Meerapalo koolimaja man. Õdagusüük koolimajan. NB! Osaliidsil piät süük esi üten võet olõma!

Kultuuriprogramm

Kell 17.30 mõttõtalos noorilõ «Võro kiil ja kultuur – kuis edesi?». Mõttõtalost vidä Pandi Annika.

Kell 18.30 Tal’na Võro seldsi näütemängutsõõr Tungõl Valgu Jaanissõ iistvidämisel lugõ ette näütemängu «Eloluu».

Kell 19 astva üles Pedäspää juuriga noorõ pillimehe Toodsi Jorma, Uku ja Maali. Rahvalaulõ laul Kalla Urmas.

Kell 20 Lõpõtus.

Panõ tähele!

• Leeväkott tulõ egäl ütel hindäl üten võtta! Kotussõpääl süvvä ei anta. Ütengi naist küllist olõ-õi puuti, a matkapääväl tulõ kellä 13–13.30 aigu Pedäspääle lahvka, kost om võimalik süvvä osta.
• Paigapääle ja matkapäävält är piät saama umal käel!
• Rõiva panõ sälgä ilma perrä! Rehkendä tuuga, et veidü tulõ kõndi ka korgõ haina seen. Pedäspääl ja Tammistul om võimalik matkata ka käro ja tokiga.
• Massina saa panda Tammistu koolimaja manu.
• Üüses saa jäiä magamiskoti ja matiga Tammistu koolimajja. Raha iist om võimalik jäiä Remmelga tallu (mahus vähämbält 10 inemist), tel 5344 6240.
• Huvilidsõ, kiä tahtva jäiä õdagus tuld tegemä ja koolimajan üüd olla, saava pühäpäävä hummogu kellä 9–11 Viselä Agu iistvidämisel arota teemal «Kõnõlamisõusust elokõrraldusõn, innevanast, parla, tulõvikun».

Teedüst andva:

• Kalla Urmas, tel 5360 3012, e-post urmas.kalla@mail.ee
• Pandi Annika, tel 5830 2900, e-post pant.annika@gmail.com

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit