Minevä nädäli käve Võromaal maailma kiiliga tegelevä organisatsiooni Wikitongues üts vidäjä Tcherneshoffi Kristen. Võromaal võeti video pääle säitsme inemise jutt, et võro kiil saanu kiili dokumentiirmise keskkunnan kõrraligult esindedüs. Uuri perrä, mis organisatsiooniga om tegemist ja mis Võromaal silmä jäi.

Kiä ti, Kristen, olõti ja mis organisatsioon teil om?

Olõ peri Alabama osariigist Ameerikast, parhilla elä Helsingin. Olõ organisatsioonin nimega Wikitongues kogokunnatsihi juhataja. Tuu tegeles kiili alalõhoitmisõ ja keeleaktivismiga.

Kiili alalõhoitmisõ tsihi pääl mi dokumenteerimi kiili. Tihtsäle teemi tuud nii, et võtami kõnõlõja video pääle üles. Nimmami tuud suulidsõs perimüses. Võtami linti inemiisi lugusid, midä nä hindäst kõnõlõsõ. Parhilla om mi arhiivõn olõman ligi 10% maailma kiilist. Üles võtami kõiki kiili.

Wikitongues om vallalinõ platvorm, nigu Wikipeediä. Ütskõik kiä ilman või mi projekte man üten lüvvä, ei piä olõma kimmäle keeletiidläne, kuigi mi projekten om ka noid. Näütüses ma lõpõta magistrikraati keeletiidüsen, a Wikitonguesi asutaja om aoluulanõ.

Keele võetas video pääle, mis saa edesi?

Meil om täämbädsel pääväl 2000 vabatahtlikku, kiä avitasõ üles võtta videoid ja kiili kiräligult dokumentiiri. Järgmäne samm, midä edesi tetä, olõnõs keelest ja kogokunnast.

Tan Võromaal olõmi sõitnu Võromaad pite ja kõnõlnu esi võrokõisiga. Olõmi näidega kokko saanu ja tennü videoid, üte inemisega 10–30 minodi pikkuidsi. Perän teemi mano subtiitri inglüse ja võro keeli, tulõvigun vast ka tõisin keelin. Sis nuu video pandas Wikitonguesi Youtube’i kanalihe üles, et olnu internetist nätä. Neo video arhiveeritäs ka mitmin digiarhiivõn, näütüses USA kongressi rahvusraamadukogon. Lisas videotõlõ kirotami mõnõ blogivormin artikli, miä tävvendäse videoid. Mõtõ om anda ka tävvendävät taustatiidmist võro keelest ja Võromaast.

Kuis ti võro keele mano jõudsõti?

Võro keele mano jõudmisõ man oll’ tähtsä kuuntüü Wikitonguesi ja Loode Oliveri juhidu põlisrahvidõ arõngu keskusõ Uralic vaihõl. Seo aasta om riikevaihõlinõ põliskiili aasta. Mi löüdsemi, et om paslik aig soomõ-ugri kiili rohkõmb tähele panda, Wikitonguesi süsteemin naid kiili siiämaani kirän ei olõ. Edimädses soomõ-ugri keeles passõ häste võro kiil. Loode Oliver eläs Otõmpääl ja juhat’ meid võro keele mano. Järgmädsenä võtami ette vast seto keele. Perän liivi kiil ja Vinnemaa soomõ-ugri keele kah. Vinnemaal dokumentiirmine olõnõs säälsist aktivistest. Mi tahami näide seen seo as’a vasta huvvi herätä. Tuuperäst proovimi tetä nii, et võro keele video olnu nii häste tettü ja vormistõdu, et tõisi soomõ-ugri kiili aktivisti võtnu taast tuld.

Mis om Võromaal põnõvat silmä jäänü?

Silmä om jäänü võrokõisi lipp, seo om põnnõv ja näütäs, et kogokund pidä seod kiilt väärtüses. Mullõ om jäänü ka tundminõ, et kõik inemise, kellega olõmi kõnõlnu, omma võtnu aigu ka rohkõmb kõnõlda. Tan omma olnu pikä ja sõbraligu jutuajamisõ. Olõmi egäst kokkosaamisõst opnu. Edimäne kokkosaaminõ oll’ keeletiidläsega, järgmäne oll’ keelepesä oppajaga, kirriv rühm inemiisi om olnu. Kõnõlimi ka jutukõnõlõjaga, kiä kõnõl’ juttõ seost piirkunnast, umast latsõpõlvõst, ja tõõsõ jutukõnõlõjaga, kiä kõnõl’ vanast perimüsest. Mullõ paistus, et ma ei korja tan õnnõ kiilt, a tekkü ka kimmämb köüdüs seo piirkunnaga.

Kutsu üles Uma Lehe lugõjit, kõigil om võimalus umal kombõl seo projekti man üten lüvvä. Meile miildünü, ku mi saanu viil videoid mano. Vabatahtlikuna või kirota blogiartiklit võro keelest, või avita subtiitrit tetä. Ligembält mi tegemiisi kotsilõ saa kaia internetist aadrõssi wikitongues.org päält.

Küsse Rahmani Jan


Tcherneshoffi Kristen. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit