Võromaa ja Setomaa suurõmba sõirategijä omma sälä kokko pandnu ja küsüse mi kandin tettüle sõiralõ Euruupa Liidu kaitstut geograafilist tähüst. Sääne märk and ostjalõ teedä, et kaup om peri kimmäst piirkunnast ja õkva sääne, nigu tä vällä lubat om.

Märgi küsümise üts vidäjit, Nopri talomeieri peremiis Niilo Tiit seletäs, et tuud kvaliteedimärgi saamist om aetu joba puultõist aastakka. Täämbädses omma as’atundja ütelnü, et küsümine om as’a peräst: mi kandin om sõir olnu aoluulidsõlt tähtsä ja esieräline süük. Võromaal tettü sõira kaitstus nimes saa Vana-Võromaa sõir, Setomaal tettü sõira nimes Setomaa sõir.

«Tuu märk kaits toodõt sis, ku tuu om tettü tuuh piirkunnah, tuust ainõst, ku tuutminõ ja pakminõ om sündünü sääl paigah. Välänpuul Võromaad vai Setomaad saadust piimäst ja muial köögih tõistmuudu tettü as’a nimi ei saa sõir olla,» seletäs Niilo Tiit märgi tähendüst vallalõ.

Täämbädsen maailman om tähtsä, et egäüts mõistnu umma kraami müvvä. Niilo Tiidu sõnno perrä om tähtsä, et mi sutnu tuu man ummi tugõvit külgi üles otsi, arõnda ja kaitsa. Tä om kimmäs, et sõir om üts noid asjo, mis om edevanõmbidõ puult meile lavva pääle jäetü. A säänest kombõperist süüki om vaia ka kaitsa. «Täämbä om tahsamah Eesti turu pääl ka ütskõik määnest juustu muudu kraami, kohe om küümnit sisse pant ja pääle kirotõt «sõir». Tuu olõ-i õigõ olokõrd mitmõ kandi päält: ostja ei saa tuud, midä tä otsma lätt, ja peris sõira tegijäle om tuu petüs konkurents,» seletäs Niilo.

Viil pidä Niilo Tiit tähtsäs, et seo märgi küsümise man omma mi paigapäälidse sõirategijä naanu umavaihõl rohkõmb teedüst vaihtama. Küsümise omma tennü Võromaalt Nopri Talumeierei OÜ, Metsavenna Turismitalu OÜ ja FIE Klarika Hirv, Setomaalt MTÜ AIG, Taarka Tarõ OÜ ja Toomemäe OÜ.

Kimmäs sõirategemise kommõ om ka lätläisil. Nimä omma uma sõira köütnü jaanipäävä kombidõga ja saanu jaanisõiralõ kaitstu märgi. Niilo Tiidu sõnno perrä om lätläisi sõir tsipa tõistmuudu ja tuud tegevä jaanipäävä ümbre ka suurõmba tuutja.

Rahmani Jan


Nopri talomeieri peremiis Niilo Tiit näütäs ilostõ valla lõigatut sõira. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit