Karulan Kaikamäel sai 6. põimukuu õdagu Laulu Tormisõ nimelidsel sündmüsel kokko pia 150 Tormisõ Veljo loomingu ja regilaulu sõpra.

Pidol laulõti rahvaperälidsen võtmõn Tormisõ lihtsämbit regilaulõ pääle säet koorilaulõ ja esieräline oll’ tuu, et laulma panti kõik pidol olnu inemise. Mitu noist tunnistiva perän, et tuu oll näile edimäne kõrd elon koorilaulu pruuvi ja et ku koorijuht olõssi ka edespite Roose Celia, sõs võissi tuud viilgi tetä. Päähä tull’ kogoni mõtõ, et ka Umal Pidol võissi dirigent mõnõ lihtsämbä koorilaulu koorilauljidõ asõmõl publikuga ette võtta.

Roose Celia ütel’ sündmüst kokko võttõn: «Regilaul olõ-i õnnõ as’atundjilõ, taa om kõigilõ. Tormisõ luudu om hää kanal regilaulu mano – nii jõud taa tagasi rahva kätte, kost tä jo peri om. Tormisõ koorisääde omma tett nii häste, et noist saa rõõmu tunda nii kontsõrdisaalin häätasõmõlidsõ koori perfektset esitüst kullõldõn ku esi rahvakoori hulgan üten lauldõn.»

Laulõ vahelõ kõnõl’ Roose Riina Tormisõ ja regilaulu eräkõrdsusõst. Pido jakku pia süäüüni ütitsin esitekkünüin tsõõrõn regilaulõ lauldõn.

Laanõ Triinu


Tormisõ Veljo lauluõdak tõi Kaikamäel kokko pia 150 regilaulusõpra. Joabi Kalevi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit