Minevä suvõ lõpust om Võrol Liiva uulitsal Kandlõ kõrval hoovimaja tõsõ kõrra pääl olnu elävät toimõndamist. Nüüd om ateljee-punt, midä osalidsõ esi Liiva-Ates kutsva, joudnu sinnämaani, et pidä plaani 4. lehekuul vallategemise pido pitä ja ummi tegemiisi rahvalõ kah tutvas tetä.

Ku Huulõ Jana ja Hollo Anneli mineväl suvõl Stedingu kohvikun kuuki süvven löüdsevä, et olõsi hää uma kunstiprojekti jaos ütine ruum löüdä, mõista es nä arvada, mändses asi käändä või. No õkva pakiva hinnäst punti Seimi Eleriin ja Orioni Piret, kiä tüül ollõn trehvsivä juttu päält kuuldma. Mõtõ oll’ illos ja üle kaeti mitmit ruumõ.

Pesä löüti kipõstõ

Ütekõrraga jouti Lusti Rolandini, kiä paksõ tervet maja tõist kõrda. «Nigu ma näi edimäidsi pilte, nii oll’ mõtõ, et – ohh, seo om õkva tuu, midä mi otsnu olõmi,» kõnõlõs Seimi Eleriin. Kõrras paistu, et ruumi om sääl pall’ovõitu. A ku jutt liikma läts’, oll’ nätä, et olõ-i luujainemiisist, kiä pundin toimõndamist hindasõ, puudust. Kõrrast paksõva hinnäst kampa mitmõ ala tegijä.

«Naarimi umavaihõl, et meil om terve ehtsä kunstikooli jago erialasit kuun,» kõnõlõs Tolstingu Tanel. «Tekstiil, graafika, foto, puit, skulptuur, nahk, meediä, maal; parhilla om mano tulnu heliruumi rahvas ja pia om ka digigraafika olõman.»

Seltskunna tegemiisi majandas MTÜ Võru Loomeselts. Kunstnigu kitvä majaumanikku Lusti Rolandit, kiä inne üleandmist ruumõn kõrraligu remondi tekk’ ja õkapiten abis om olnu. A muidoki om õga ruum uma pernaasõ vai peremehe näko.

Parhilla omma pundin Veetõusme Janne (fotograafia), Tolstingu Tanel (maal, disain), Huulõ Jana (galerist, kunstnik), Hollo Anneli (rätsep), Seimi Eleriin (nahakunstnik), Kudu Johan (videokunstnik), Kausi Jörgen (muusik), Kuusingu Toomas (graafik, maalikunstnik), Ojastu Marge (käsitüüline), Kübara Kait (digikunstnik), Onno Kristel (kultuurikõrraldaja) ja Orioni Piret (keraamik). Mõni om paigan jo rehekuust.

Kundõ omma tegijä üles löüdnü

«Minno om üles löütü ja kundõsit om mano tulnu,» ütles üts edimäidsi kolijit Hollo Anneli. Timä mano saa ummõlustüüd telmä minnä õgaüts.

Veetõusme Jannel oll’ julgust tüült är tulla ja tan esi fotograafina pääle naada. «Mullõ oll’ seltskund võõras, a ma sai arvo, et punt tsärehit luujainemiisi om midägi põnõvat tegemän, ja ma taha es tuust rongist maaha jäiä,» kõnõlõs tä.
Kõik ommava ütel meelel, et sändsel ütenkuun toimõndamisõl om suurõmb joud, ütstõist mõotõdas ja toetas, ja piä ei ütsindä koton sehkendämä. A õgaüts saa iks toimõnda umaette ja tuun vallan, miä hindäle meele perrä.

Pühäpäävähummogu
pannkuukõga
Et umavaihõl viil lähembäs saia, om näütüses joba tett pühäpäivilde pannkoogihummogit. «Seltskunna mõttõn om rassõ löüdä parõmbat punti – nä mõistva kunsti ja käsitüü tegemisega üten käüvät irooniat ja huumorit,» võtt Tolstingu Tanel kokko. «Liiva-Ate sündümine om lugu pikält küdsänüst tarvidusõst, õigõst hetkest ja suurõst õnnõst,» mõtlõs Huulõ Jana.
Ku näütüses ummõlustüüd ja piltniguteenüst telmä päses lihtsämbäle, sis kõik ussõ olõ-i kõik aig vallalõ. A plaan om, et perimüstandsufestivali ja Võro liina sünnüpäävä aigu oodõtas rahvast kah ateljeeseltskunna tegemiisi kaema.

Leimanni Eve


Liiva uulidsa ateljeega köüdedü tegijä Janne fotostuudion. Pildi pääle trehvsi Kudu Johan, Veetõusme Janne, Onno Kristel, Seimi Eleriin, Tolstingu Tanel ja Kuusingu Toomas. Leimanni Eve pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit