Minevä kuu keskpaigan kirot’ Vesselovi Joosep Uman Lehen säändsest as’ast nigu slämm vai luulõprõmm. 14. süküskuul peeti Tarton Eesti luulõprõmmu finaal ja võitjas tull’ Võrolt peri Kuslapuu Kaisa (24), kedä varramba om rohkõmb muusikat tegemän ku luulõt lugõman nättü.

«Ma olõ positiivsõlt üllätünü ja tuu om iks maru suur tunnustus,» ütles Kaisa, kinkal oll’ hää miil väega tugõvidõ vastaliidsi siän rahva süä võita. «Mõõduvõtmiisiga om sääne asi, et kiäki piät är võitma. Võigõlus oll’ peris ütevõrralinõ. Kokko oll’ tulnu säidse luulõtajat: kolm Tartust, kats Tal’nast ja kats Pärnust. Minno väega üllät’ üts Tal’na neio Kaare Anna. Täl olli väega kimmä luulõtusõ ja tä lugi noid väega häste. Tõistõ vuuru saimiki sõs ma, Anna ja Pedaja Maris. Loi sääl ummi luulõtusi perämädsenä, oll’ väiku närvihetk kah kullõldõn ja uutõn. Edimäst kõrda loi peris armastusluulõtust. Läts’ häste.»

Euruupa vuur Itaalian

Luulõprõmmu võitja saa võimalusõ Eestit esindä Itaalian ja sääl mõõtu võtta terve Euruupa parõmbidõ lavaluulõtajidõga. «Vasta keväjät, märtsin tulõ Milanon Euruupa slämmivõigõlus, kohe ma piä nüüd minemä. Ja mul om teedüs, et sääl pall’o lugõva inglüse keelen. Tunnus, et piä esi kah inglüse keelen lugõma. Pelgä, et muidu lätt liiga pall’o tõlkõn kaoma. Sääl om pääst lugõmisõl väega suur roll. Õkva tõistmuudu antas punktõ, ku loet paprõ päält vai pääst. Olõ üts kõrd varramba pruuvnu pääst lukõ umma luulõtust, väega rassõ om. A nüüd om õnnõs aigu viil har’ota.»

Innekõkkõ iks muusik

Kuigi ka luulõilma uss sai nüüd suurõ prõmmuga valla lüüdüs, om Kaisa jaos muusiga tegemine iks kõgõ tähtsämb. «Olõ eloaig tiidnü, et olõ muusik. Ku ma lats olli, sõs oll’ kõgõ tähtsämb, et saanu muusigakoolin kävvü. Võtsõgi säändse idee, et klavõr om seo mu asi. Kirotaminõ om kül mano tulnu, a klavõrimäng om iks nigu edimäne kiil. Seo, et ma nüüd kirota rohkõmb, om tuu jaos kah hää, et laulusõnnu tetä. Varõmb mõtli, et ku tiit laulu, siis nigu kirotatki õnnõ laulusõnnu. A nüüd teküs sääne hasart naidõ laulusõnnu kirotamisõga: kuimuudu saanu kirota säändsit sõnnu, et tuu pandnu viil rohkõmb kullõma. Ja mis ka rütmilidselt ja muusigalidsõlt sobinu. Mõnikõrd tahas viil keerulidsõmbalt kirota, a õkva niimuudu, et teksti om pall’o, a tuu kõlas lihtsähe. Tähendüst saa säält seest egäüts esi otsi.»

Uma bänd

Suurõmbas projektis Kaisa elon om põra bänd Lonitseera. Bändi nimi tulõ ladinakeelitsest sõnast Lonicera, miä tähendäs kuslapuud, ja nä laulvagi Kaisa hindä kirotõduid laulõ.

«Täämbä saigi bändiga köüdüssen Tartu maakohtust kirä, et OÜ registriirimisnummõr om tettü. Ma olõ nüüd ettevõtja, saa arvit tetä. Meil om peris väiku bänd – neli inemist. Lisas klavõrilõ ja laululõ viil trumm, bass ja flüüt. Lähembän tulõvigun plaanimi hoolõga lugusit linti laulda ja midägi esiki raadiohe saata. Om ka sääne põnnõv mõtõ tetä bändile kodoleht. Põra om väega moodun minimalistlik kujundus. Kõik bändilehe omma üttemuudu: peenikene font ja kõik om sinine, väega sääne nordic. A mulle seo asi ei passi. Mõtli, et tahtnu tetä kodolehte, kon kõik olõs tsehkendedü. Et tulõs sääne nostalgilinõ tunnõ, nigu kaes multikat vai latsiraamatut. Ja vahva olõs, ku koskil olõs nupp, kohe vaotat ja saat näütüses lihtsäle Solitaire’i mängi.»

Lustlik miil

Latsõlikku lusti Kaisal jakkus. Jutuajamisõ lõpun om tä väega rõõmsa, et sai üle pikä ao uma kodokandi keelen kõnõlda. «Võiolla tulõski lihtsähe kõik aig võro keelen kõnõlõma naada. Ku kiäki midägi ütles, sõs lihtsähe ütle: «Suumulk kinni!» Taa om võro kiil, tahat vai ei taha. Tiitki säändse otsussõ, et näütüses seo nätäl ma ei kõnõlõgi eesti keelen, ja kaet, mis juhtus. Ma piägi õkva minemä naiskoori pruuvi juhendama. Huvitav, mis näo nä tuu pääle tegevä.»
Prõmmutagu Kaisa edespite kõvastõ nii Euruupa luulõilman ku ka Eesti muusigamaastigul!

Rahmani Hebo


Nuur muusik ja lavaluulõtaja Kuslapuu Kaisa. Pilt Kuslapuu Kaisa eräkogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit