13 aastakka Inglüsmaal elänü Youngi Aigi (35) kolisi aasta tagasi Paganamaalõ vanalellä tallo ja naas Misso valla «Tulõ maalõ!» projekti juhtma.

Mille tagasi tullit?

Oll’ sääne tunnõ, et Inglüsmaa es olõ inämb tuu, midä mullõ vaia om. Sündü tõnõ lats, a latsõhoitminõ mass sääl nii pall’u et kolm aastat, seeni kooni noorõmb lats kuuli saanu, ei saanu mi esi Eestimaalõ sõita ega mu immä hindäle küllä kutsu. Pidimi nigunii kolima kas Inglüsmaal odavamba kotussõ pääle vai hoobis är.

Et Võrumaalõ elämä tulla, tuud paksõ mu miis. Tä om Lõuna-Aafrikan kasunu ðotlanõ ja sääl elämist es saanu ma kuigi är siiti. Meil oll’ uma kotus Paganamaal – Vana-Loksi talu Mügrämäe kinnistül – ja sääl oll’ vähä remonti joba tettü.

Paiga pääl jõudsõ mullõ peräle viil üts suur põhjus, mille oll’ õigõ kodu tagasi tulla: vanavanõmbidõ roll latsi elun. Ma näe köüdüst kasuman, rõõmu nii vanõmbidõ ku latsi silmin…

Tundsõ, et olli vällämaal lännü nigu vähä «kaoma». Ummi juuri manu tullõn tundsõ, et elä sääl, kon saias must arru ja kon ma saa tõisist arru. Tundsõ, määne om uma kotussõ vägi.

Tuu om sääne õnn, et saat maal ellä. Inglüsmaal piät maal elämises kas olõma sündünü sinnä vai olõma ulli rikas – maa om sääl väega kallis.

Kuis latsil Võromaal lätt?

Latsõ omma 2 ja 6, käävä Varstu latsiaian. Ku tullimi, sis vanõmb tütär es kõnõlõ pia sukugi eesti kiilt. No kolmõ kuuga sai eesti keele suuhtõ ja teno Kalkuna Mari «Upa-upa, ubinakõsõ» plaadilõ miildüs latsilõ väega ka võru kiil. Tütrele miildüs kah laulõ tetä ja mu süäme rõõmus tulõva tassakõistõ ka võrukiilse laulu.

Kuis koton tüüd sait?

Inglüsmaal avidi reklaamiagentel kampaaniid tetä. Näütüses kuis üts puust pleiäts, millel seedripuuseeme otsa krutit, saata müügile üle terve ilma.
No säänest tüüd muiduki Võrumaal ei olõ. Taad «Tulõ maalõ!» projektijuhi ammõtit soovitõdi Võru maavalitsusõst, kohe ma üte tüükotussõ pääle kandidiirse. Nä arvsi, et mul om ülearvu pall’u energiät kontoritüü jaos. Lätsi sis Misso valda Niilo Tiidu manu kõnõlõma ja nii taa läts’.

Miis tüütäs parhilla viil Inglüsmaal. Talu kõrdategemises tulõgi raha Inglüsmaalt, ma uma palgaga piä peret üllen. Pikemb plaan om uma talu hindä jaos tüüle panda: meil om maad 13 hektärri – küländ pall’u, et koskilt pääle nakada.

Küsse Harju Ülle

Young_Aigi
Youngi Aigi. Harju Ülle pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit