Seo riidi nakkas Võro liinan pääle keskkunnateemalinõ kõgõ perre festival «Roheline Võru». Festivalil peetäs hulga keskkunnateemaliidsi loengit ja oppuisi. Üts osa tuust festivalist om istutustalos 14. süküskuul, ku Korõli uja kaldõ pääle istutõdas hulk esi sorti puid ja puhmõ, päämidselt mitmõsugumadsõ paiusordi.

«Korõli viirde om plaanin istuta 28 esi paiuliiki, näütüses hõpõremmelga katõsa esi sorti ja 11 liiki paiupuhmõ,» kõnõlõs Võro liina hall’astusõ ja liinakujondusõ as’atundja Vahtla Anne. Kokko istutõdas projekti perrä 132 puud, päält paiusortõ ka kõivu, leppä, lõhmust ja tuumõ, ligi 2200 puhma ja viil vähämbit lille ja hainu kah. «Seo ala tulõ Eestin umanäolinõ – väiku dendropark,» seletäs Vahtla Anne.

Võro liinavalitsusõ arõndusnõunik Hallimäe Tiina kõnõlõs, et tulõvadsõ liigirikka pargi üts mõtõ om tuu, et koolilatsõ saanu välän luudusainit oppi. Eesti-Vinne ülepiiri kuuntüü programmi abiga tetäs puhkamisõ ja luudusõ opmisõ keskkund Võrol ja sammamuudu Pihkva liinan. Pihkvan plaanitas istutustalos tetä tulõva keväjä.

«Projekti mõtõ om inemiisi tiidmist nõsta: mille om liigirikkust liina vaia ja määndse omma keskkunnahädä,» kõnõlõs Hallimäe Tiina.

Suurõ jao puiõ ja puhmõ istutaminõ om plaanin är tetä puulpäävätsel talgopääväl. Hallimäe Tiina kuts istutamisõst ossa võtma perrit üten latsiga. Hää olnu, ku talgolõ tulõja hindäst varrampa teedä andnu. Luua mõtsakooli oppajidõ abiga tetäs inne istutama nakkamist talgoliisilõ ka väiku oppus, kuis puid ja puhmõ niimuudu istuta, et nä häste kasuma lännü.
Pikembä ao pääle luutva projekti vidäjä, et liina tulõ tagasi inämb tsirkõ, liblikit ja putukit.

Kõnõldas liigirikkusõst liinan

Päält istutustalgo om keskkunnateemalidsõl festivalil viil hulk tegemiisi ja oppuisi. Näütüses pidävä festivali päivil loengit ökoloog Helmi Aveliina, zooloog Kaalu Mati, Luua mõtsanduskooli hall’astusoppaja Möldri Aino ja pall’o tõõsõ. Hallimäe Tiina lupa, et oppusõ tulõva säändse, kon saa üten lüvvä, kuiva ja akadeemilist juttu proovitas veidü aia.

Festivali «Roheline Võru» täpsempä kavva saa kaia Võro liina kodolehe voru.ee päält.

Rahmani Jan


Võro liinavalitsusõ arõndusnõunik Hallimäe Tiina ja Võro liina hall’astusõ ja liinakujondusõ as’atundja Vahtla Anne Korõli uja veeren paigan, kohe pia istutõdas paiupark. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit