«Viiulimäng vanan vaksalin» – sääne om Antsla küle alt Oe küläst peri luulõtaja Häniläse kolmanda luulõkogo päälkiri. Luulõkogo edimäne näütämine om 13.10. kell 16 Kobelan Linda rahvamajan üten Kangro kirändüspreemiä kätteandmisõga.

Kats kirändüs-helgähüst köüdetäs ütte selle, et nii Häniläne ku Kangro-preemiä võitja Kahro Marek omma peri Kangro Pärni kodoküläst Oe küläst.

Kas tuul väikul küläl om määnegi kirändüslik vägi seen? Häniläne: «Ma ei mõista külä kirändüsligu väe kotsilõ midägi arvada. Mu latsõiäkodu ümbre oll’ illus luudus: kinä mõtsa, nurmõ, hainamaa. Ma elli latsõn vanan palgõst tarõn. Mu latsõiäkotun laulti pall’u ja loeti pall’u raamatit. Tuu kõik mõot’ kimmäle mu henge.»

Häniläse vahtsõn raamatun om 12 tävvelist jako. Egäüts näist pututas mõnt hingekiilt. Näütüses jaon «Pilk tõistõ hengeliste ilma» umma luulõtusõ unõnäohobõsõst, samblist, noorõ tsirgu surmast, mälestüisi mõtsast ja musträstäst.

Määne om Häniläse luulõtuisi sõnnom, miä võinu lugõja hinge jõuda?

Autor ütel’ tuu pääle: «Kõiki hengeliidsi, noidõ siän eläjid ja kasvukõisi, tulõ avvusta. Hädän olõjid tulõ avita. Ilmast piät otsma ilusat ja halvast tulõ kavvõlõ hoita. Elu um väega lühükene ja tedä ei tohe raisada tülütämise, vihkamisõ, tühä rabõlõmisõ pääle.»

Raamadu man om CD-plaat 45 luulõtusõga, miä Häniläne om esi sisse lugõnu. Raamadu lõpun omma ka sõnaseletüse.

Häniläne kink uma raamadu kõigilõ Võro, Põlva, Valga, Villändi ja Tarto maakunna nink Tarto liina koolõlõ. Võro ja Põlva maakunna raamadukogo saava tuu kah.

Häniläse eelmädse luulõkogo «Ma pühäpääväpõllõ mõsi» (2010) ja «Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist» (2014) omma lugõja häste vasta võtnu.

Häniläne: «Um üteldü, et mu luulõtusõ umma mõtlõvalõ inemisele, noid tulõ lukõ hoolõga. Um üteldü, et ma kiruda asjust, miä umma pall’udõlõ tähtsä.
Lugõjilõ miildüse mu värsen maalitu pildi, tuu, et ma jutusta lugusid. Um kitetü ka mu luulõtuisi suurt sõnavarra ja ilusat hellü.»

Häniläne (s 1953) om peri Urvastõ kihlkunnast Oe küläst Ala-Siimani talost, eläs ja tüütäs Harjumaal Jüri kihlkunnan Lagedil. Tä oll’ 36 aastat eesti keele ja kirändüse oppaja, no toimõndas raamatiid.

Häniläne om saanu 1. kotusõ murdõloominguvõistlusõl «Rahva kiil ja miil». 2008. aastal võit’ tä Hendrik Adamsoni murdõluulõvõistlusõ. 2009. aastal sai tä Loomingu aastaavvohinna. Timä edimäne luulõkogo oll’ Betti Alveri debüüdiavvohinna nominent.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Häniläne uma vahtsõ raamatuga
Häniläne uma vahtsõ raamatuga. Harju Ülle pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit