Kats aastat tagasi sai viiest väikumbast vallast üts suur Võro vald. Põimukuu ja süküskuu nädälävaihil om egäh viieh piirkunnah olnu päiv, koh om tõisi küllä oodõtu.

Orava kandi miis Dolgoševi Marko mäng Võro valla lipu man president Meri Lennartit. Säinasti Ene pil

Võro valla kultuurias’atundja Rosenbergi Maarika sõnno perrä naas’ tuu mõtõ liikma MTÜde tsõõriklavvast. Et vald om suur ja lagja, om rassõ ütte üle valla asja tetä. Nii tull’gi plaan, et egä kant saa eräle hinnäst näüdädä ja tõisi küllä kutsu.

Seo aasta paki piirkunna esi uma pidoplaani, kohe köüdeti joba olõmah olnu tegemise. Näütüses Lasva järvemuusiga ja Pühäjõõ laat. Rosenberg arvas, et taast või saia traditsiuun, a tulõva aasta võissi midägi tõistmuudu tetä vai vahtsõt vällä mõtõlda.

Oravil olõ-i säänest suurt pidokommõt olnu. Nii võtiva priitahtligu pritsimehe iist, et umah pritsikuurih üts garaažipido tetä. Et samal pääväl oll’ õkva vanavanõmbidõ päiv, saigi terve pere põnõvat kaemist. Nii Verska pästekomando ku Orava priitahtligu pritsimehe näütsi, kuis palama lännüt autot kistuta. Ja ku inemine om pääle avariid massinahe kinni jäänü, kuis sõs massin katski lõigatas. Rahvalõ miildü ka piirivalvõ pinnejuhi kõnõlõminõ pinne välläkoolitamisõst. Kats pinni näütsi ette, midä nä mõistva.

Inemiisile pakk’ huvvi vällähõigat presidendi tulõk. Kuiki mõni nätäl tagasi oll’ president Kaljulaid Kagu-Eestih, es trehvä kõik timäga kokko. A Oravil oll’ rahvaga kõnõlõma tulnu hoobis president Meri Lennart. Seokõrd paigapäälse mehe Dolgoševi Marko helü ja ihoga.

Pritsikuurih saia kaia näütüst Orava vabahussõa avvusamba vallalõ tegemise aastapääväst. Kaemisõs olli ka Orava memme-taadi tandsurühmä suvõalgusõ pidodõ pildi.

Pääle lõunasuppi nakas’ tandsumuusikat mängmä üle riigi kuulsa lõõdsapunt Oravapoisi. Pritsiauto olli kuurist vällä aedu ja tandsuruumi jakku. Kõvõmba tandsulüüjä olli Osola ja Puiga rahvatandsja, kiä olli õkva suurõ bussiga tulnu. Ku pidoliidsil kõtt tühäs läts’, sai kohvikust lämmind pannkuuki ja piirakit. Inne pido lõppu saiva hinnäst kirja pandnu pidolidsõ ossa õnnõloosist.

Oll’ üts illos pühäpäiv. Aituma Orava tulõtõrjõ seldsile ja näide sõprulõ kinä pido iist.

Säinasti Ene

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit