Kandlõ kultuurimajan Võro liinagaleriin saa seo kuu kaia kattõ põnõvat näütüst. Edimädse kõrra pääl omma välän Valtri Edgari puusligu ja kratimaali, a tõõsõ kõrra galeriisaalin saa nätä Rõugõ sepä Reemanni Piitre näütüst sepistedüist tüüriistust ja muust sepätüüst.

Reemanni Piitre pand’ umist töiest näütüse kokko tuul puhul, et sai seo kuu alostusõn 50 aastakka vanas ja om 30 aastakka sepätüüd tennü. Lisas näütüsele sai kaasi vaihõlõ raamat «Kirvesepp», kon om är trükit hulga pilte Reemanni tettüst sepätüüst. Raamadu nimi om sääne selle, et päämidselt tege Rõugõ sepp tüüriistu ja tuuperäst kuts tä hinnäst kirvõsepäs.

Suur osa Reemanni näütüsest omma timä tettü tüüriista. Nii löüd näütüsesaina päält esi kujo ja suurusõga kirvit. Huvilidsõ saava edesi kaia ka tuud, midä üte vai tõõsõ kirvõga tetä saa. Tuujaos om egä kirvõ mano pantu qr-kuud, miä tege telefoniumanikulõ valla Youtube’i lingi, kon tüüriista pruukmist näüdätäs.

Päält kirvidõ om Reemann näütüsesaali toonu muid hindä tettüid tüüriistu, midä tarvitõdas päämidselt puutüü man. Ja viil om Rõugõ sepp säädnü saina pääle mõnõ sepistedü raamiga pildi umist tõisist sepätöiest.

Valtri Edgari krati ja puusligu

Liinagalerii edimädse kõrra pääl saa kaia Valtri Edgari 13 kratimaali ja puuslikkõ, miä omma kunagi timä hindä käe all valmis ja kodomuro pääl kotussõ saanu. Suurõmb rahvas ei olõ naid kunstitöid varramba nännü.

Näütüse «Edgar Valteri kratimaagia» ja «Pöörismäe puuslike võim ja vägi» tetti valla kunstnigu 90. sünnüaastapäävä pidol Eesti Rahva Muusõumin süküskuu keskel ja nätäl ildamba jõudsõva neo Võrolõ.

Näütüisi saa kaia kooni rehekuu lõpuni.

UL


Rõugõ sepp Reemanni Piitre näütüse vallategemisel. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit