7.–13.11. peetäs Vanal-Võromaal 11. kõrda võro keele nädälit.

«Ku mõistati, sis kõnõlgõ, ku koton vai tüü man om võrokõisi lipp, pankõ vällä!» kuts Võro instituudi direktri Kuuba Rainer uma keele nädälil üten lüümä.
Uma keele nädälil kuts instituut tegemä võrokeelidsit videoklipikeisi ja noid Youtube’i üles pandma. Miildejäävämbä klipi saava avvohinna.

Üts muhe Youtube’i klipp om näütüses «Kae perra, et perä puhma ei vinna»: Repi Toomas sõit võrokeelidse legendi perrä veoautokrossi.

Umma keelemõistmist saa kah testi: Mol’ovihun (www.facebook.com/võruinstituut) tetäs veebiviktoriini ja keelemängu.

Tüüpäivilde kell 11.30 ja 22.30 loetas Vikerraadion Kama Kaido raamatut «Ümbreilma reisikirä». Tinava sai 15 aastakka tuust aost, ku tsill’okõnõ jahtlaiv Lennuk ümbreilmareisi päält kodo tagasi jõudsõ.

13. märdikuu «Mnemoturniir» kell 11.05 om kah võro keele hõngolinõ.

Star FMin kõnõldas iispääväst riidini kellä 8.05–8.20 tsipa võro keelest. Tuul aol om ka hummogumäng, mille avvohinnas omma võrokeelidse raamadu.

Tegemise latsilõ

Võro instituut kuulutas vällä 30. kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» – seo om Eesti kõgõ vanõmb latsi ja nuuri umaloomingu konkurss.

Opilasõ ja tõsõ huvilidsõ saava tetä võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriini «Ütski tark ei sata taivast».

8. märdikuu pääväl tulõ Võro latsiraamadukogon võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

Põlva talorahvamuusõumin omma võrokeelidse ettevõtmisõ: maastigumäng, asjo otsmisõ mäng, opitas märdi-katrilaulõ. Mõnistõ talorahvamuusõumin opitas märdi- ja katripääväkombit.

Vana-Võromaa latsiaidu keelepesärühmä käävä ütstõsõl külän, köütvä esä- ja märdipäävä võro keele nädäliga.

Võro keele nädäli kotsilõ saa inämb teedüst kodolehe www.wi.ee päält ja Võro instituudi Mol’ovihust (Facebook).

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit