Võro instituudi iistvõtmisõl peetäs märdikuu tõõsõl nädälil, 6.–12.11. võro keele nädälit. Seo om joba 12. kõrd, ku säändse nädäliga kutsutas üles inämb võro kiilt pruukma. Tan omma är tuudu timahavatsõs võro keele nädälis plaanidu ettevõtmisõ.

Meediän

● Iispääväst riidini kell 11.30 Vikerraadion lõunaeestikiilne järejutt, kõrdas 22.30. Loetas Traadi Matsi «Kiusu».
● 7. märdikuul kellä 16–18 tege Teppani Sten Vikerraadion võrokeelitside laulõ erisaatõ.
● 12. märdikuul kell 11.05 lüü «Mnemoturniir» Vikerraadion kah võro keele nädäli tegemiisin üten. Kuis täpsäle, piät kullõma.

Mol’oraamatun

● Võrokeeline «Kuldvillak» – kõik huvilidsõ saava umas hääs meeles hinnäst pruuvi.

Koolilatsilõ

● 31. kõrda oodõtas latsi ja nuuri võrokeelitsit kirätöid võistlusõlõ «Mino Võromaa». Võistlus käü üten Uma Lehe jutuvõistlusõga.
● 7. märdikuul kell 13 ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!» Võro latsiraamadukogon.
● 10. märdikuul kell 14 «Mino Võromaa» sar’a 30. raamadu kaejadsi Võro kultuurimajan Kannõl.

Latsiaialatsilõ

● Võro keele nädälit peetäs hulga ettevõtmiisiga kõigin Vana-Võromaa latsiaidu keelepessin.

Muusõumõn

● 6.–10. märdikuul Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin: sandinkäümise oppus: kuis sääne muud tull’ ja kuis omma santõ kombõ ao joosul muutunu; võrokeeline maastigumäng keskmädsele koolijaolõ.
● 6.–10. märdikuul Mõnistõ talorahvamuusõumin opipäiv latsilõ: kuis mardipäivä peetäs, midä tuul pääväl tetäs.
● 9. märdikuul kell 14 Eesti krooni 25. aastapäävä puhul kõnõldas Kreutzwaldi muusõumin uma raha tulõkist 1990. aastidõ alostusõn.

Võro kiil laadu pääl

● 11. märdikuul Uma Meki suurlaat Võrol: kaubõldas seo nuka söögikraamiga. Laadu üts kauplõmiskiil om võro kiil. Kõrralik süük täüt kõttu! Kae laaduteedüst: umamekk.ee.

Võro kiil matkaraa pääl

● 11. märdikuul kell 11 Uma Pido matkasar’a «Määne om seo maa? Kaemi perrä!» kolmas matk Urvastõ kihlkunnan.

Kavva tävvendädäs ja täpsüstädäs. Kae kodolehe wi.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit