Viie aasta iist, 17. vahtsõaastakuul 2015 kuulutõdi Põlva lõõdsapääliinas. Tuukõrd and’ lõõdsapääliinalõ säändse tiitli pääliina Tal’na abiliinapää. Kuis omma lõõdsapääliinal edimädse viis aastakka lännü ja määndse omma edesidse plaani?

Tal’na abiliinapää tõi viie aasta iist Põlvalõ lõõdsapääliina tiitli. Semmi Riho pilt

Tuu takan, et Põlvast lõõdsapääliin sai, om mi ao kõgõ suurõmb lõõdsaentusiast, pillimiis, oppaja ja lõõdsameistre Tartese Heino. Timä käve säändse mõttõ ütel suvitsõl lõõdsapidol vällä ja om pääliina tegemiisi kõgõ inämb vidänü. Põlvalõ sai lõõdsapääliin tuuperäst, et tan asutõdi lõõdsakuul, kohe pall’o lõõdsahuvilidsõ üle Eesti naksiva kokko käümä. Perämädse viie aasta joosul om opat pall’o vahtsit mängjit ja ehitet hulga vahtsit pille.

«Viie aastaga om väega pall’o opatu nuuri mängjit ja ka vanõmbit inemiisi,» kõnõlõs Tartese Heino. Timä jutu perrä omma perämädsel aol nakkanu lõõtspilli opmisõ vasta huvvi tundma inämb tütärlatsõ.

A et pillimehel om mängmises pilli vaia, tull’ naada ka pille tegemä ja vahtsit pillitegijit oppama. Heino opsõ esi pillitegemise är ja om avitanu mitmõl puul pilliehitämise kursuisi kõrralda. Heinol hindäl om parhilla tegemisel 130. pill. A meistriid om kasunu tõisigi. Nii rehkendäs Heino kokko, et taa aoga, ku Põlva om lõõdsapääliin olnu, om Eestin tettü 300 vahtsõt pilli. «Mängjit om hulga, a pille om õks viil veidü,» löüd Tartese Heino.

Lõõdsamängjit kutsutas mängmä iks pulma, juubõlilõ vai firmapidolõ. Pääle tuu om aastan hulga lõõdsapidosid, kohe pillimehe kokko tulõva.
Perämädse ao suurõmbas tagasilöögis pidä Tartese Heino tuud, et inämb ei saa üle Eesti nätä «Rahvalõõdsa» kontsõrti, selle et toda üle kandnu Tal’na Televisioon panti kinni. A Tartes luut, et midägi märgitäs vällä.

Põlva vallavanõmb Pelisaarõ Georg ütles, et lõõdsapääliina tiitli om Põlvalõ tuntust mano toonu. «Põlvat ku lõõdsapääliina tiidäs üle Eesti. Kimmäs om ka tuu, et Põlvah om lõõdsamängjit mano tulnu ja lõõdsamängjä mõistva olla uhkõ tollõ üle, et lõõdsamäng ei olõ raotu mitte õnnõ sõnno sisse, a om saanu uma pesäpaiga kah. Usu, et lõõdsapääliina kõgõ parõmba päävä omma iih. Ku noorõ, kes täämbädsel pääväl lõõdsamängu opva, nakkasõ rohkõmb kaala kandma, sis ma usu, et lõõdsapääliin saa viil helkävämb,» löüd Pelisaar.

Rahmani Jan


Lõõdsapääliina vällämärkjä ja hing Tartese Heino. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit