Pätsi samba pandva Tammsaarõ parki. Mullõ tulõva Pätsiga miilde 80ndide lõpu ja 90ndide algusõ võro esämaalidsõ joodigu. Üü läbi röögiti: ma tahassi koton olla, ku Päts om president. Paar laulu oll’ viil: aitsihh-aitsahh, aitsahh, ai velle. Ku rohkõmb purjo jäädi, sõs laulti vallavanõmbast ja vallavaesõst. Perän tuud tull’ harilikult vinnekeeline laul, miä lõppi nii: mõ kulturnõi narod…

Mu jaos omma kõik neo laulu ja motiivi ütstõõsõga pundin. Ku laulat ütte, sõs olõt valmis ka tõist laulma, maolda olõk jääs maolda olõkis. Ku panõti Tammsaarõ parki Pätsu kujo, sõs kirotagõ sinnä jala pääle «mõ kulturnõi narod» kah. Vai «vallavanõmb vallavaest» jne…

Sammas tulõ tetä kellelegi vai millelegi, mis om ka inemiisile kõvastõ hääd tennü. Ja sammas tulõ tetä kimmäle kõrraligus turismimagnetis. Kes tulõ sul Ameerikast vai Kuubalt Pätsu kujjo kaema? Mitte kiäki. A Ameeriga vabahusõsammast käüdäs kaeman, Egiptusõn vaarao kujjõ niisama. Kõik, kes sõitva Jeruusalemma, tahtva ikumüürü nätä. Muidoki aja Pätsi kujo kah ikma. A noid ikjit om käpätäüs.

Sammas tulõ tetä pornolõ. Õkva niimuudu! Pornot kaes inämbüs inemiisi ümbre maailma, maailman om nii pall’o pornosõpru, ja om peris kimmäs, et nä nakkasõ mi tett samba mano ristikäüke tegemä. Egält puult tulõva, istva samba mano ja kaesõ, mis elo meil tan parhilla om. Ja kõik klapis, meil omgi tan ausalõ üteldä tävvelik porno.

A porno müü häste. Seod ei olõ mõtõt õnnõ hindäle pitä. Porno om inemiisile rohkõmb hääd tennü ku ÜRO vai Punanõ Rist. Võtami näütüses kasvai kõik seksuaalkuritüü, mis jäivä tegemäldä, selle et kur’ategijä olli hinnäst inne kuritüü tegemist maaha rahustanu. Dalai-laamalõ om väega rassõ sammast tetä, hiinlasõ nakkasõ õiõndama, a pornosammas ei sekä kedägi. Meil olõs õkvalt hää riikevaihõlinõ uudis. Ku president kõnõlas viil monumendi vallalõtegemise mano robotidõ seksuaalsõst rahuldamisõst, olõssimiki hindäle üte perädü hää turismimagneti tekütänü.

Ja sõs om meil uma vahtsõnõ edulugu. Mis kuradi Estonian Air või Nordica. Mis Skype? Porno! Ku es olnu pornot, lännü Kalõvipoja Soomõn ullis. Naasõ-latsõ Eestin, esi kuiõ kaupa kavvõl. Kõik hindätapmisõ ja hukutaja vihahuu, mis om pornoga hindärahuldamisõ läbi är jäänü.

Ku ma pidänü valima Pätsu ja porno vahel, sõs ei olõ tan küsümistki!

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
kiränik

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit