Lehekuu alostusõn saa Vanast Võromaast Eesti söögi esindüspiirkund. Tuu tähendäs, et mi kandi söögikraamilõ, esieränis toolõ, miä tähistet Uma Meki kaubamärgiga, tetäs tsipakõsõ inämb reklaami ja siiä meelütädäs turistõ mi söögikraami mekmä.

«Seo kampaania om maaeloministeeriüm vällä mõtõlnu, et härgütä maapiirkundõn söögikraami tuutmist ja turismi,» seletäs Võromaa talopidäjide liidu söögivõrgu kõrraldaja Froschi Esta. Säänest kampaaniat tetäs joba neläs aastak, varatsõmpil aastil omma Eesti söögikpiirkunna olnu Hiiumaa, Peipsi söögitii ja Pärnumaa.

Söögipiirkunna tiitli tähendäs, et tulõman om inämb söögiga köüdetüid tegemiisi ja kõigil tähtsämbil Vana-Võromaa sündmüisil om Uma Meki kaubamärgiga kraam nätä. «Mi teemi umma tüüd iks edesi, a veidükese inämb. Maaeloministeeriümi tugi om tuu, et saami üle-eestilidse pressi tähelepandmist. Lisas saami kõvva turismi mano turunda. Mi umalt puult, Uma Mekk ja taloliit, tsusimi takast paiklikkõ söögipakjit, et turistil olõs midägi võtta,» kõnõlõs Froschi Esta.

«Tähtsä om ka tuu, et paiklik kraam olnu parõmbalõ kätte saia. Parhilla piät huvilinõ tallo minemä, ku taht paiklikku söögikraami saia, mis om kah illos, a olnu vaia puuti,» ütles söögivõrgu iistvidäjä. Timä sõnno perrä plaan üts Võro liina puut parhilla hindä tegemiisi niimuudu ümbre kõrralda, et säält olõs võimalik rohkõmb Uma Meki kaubamärgiga söögikraami saia.

Söögipiirkunna aasta edimäne suurõmb avalik üritüs tulõ 8. lehekuul, ku Võro keskliinan peetäs üten Euruupa pääväga tõist Uma Meki keväjälaata. Froschi Esta sõnno perrä omma uma söögi laadu säändse kotussõ, kon võrokõisilõ miildüs kävvü.

Vast aasta kõgõ tähtsämb tegemine om 20. hainakuul üle-eestilidse avatud talude päävä avaüritüs, miä seokõrd tulõ Võromaal Maamehe Golfi talon. Aasta joosul kõrraldõdas viil esisugumaidsi opipäivi ja reise. «Ma looda, et kõrrast inämb nätäs paikligun söögin võimalust. Süük tege rõõmsas, lepütäs, avitas erilist meeleollu luvva. Süük pututas kõiki!» lugõ Froschi Esta söögi häid külgi üles.

Ligembät teedüst söögipiirkunna tegemiisi kotsilõ saa Uma Meki mol’ovihu (FB) lehe ja kodolehe umamekk.ee päält.

Rahmani Jan


Võromaa talopidäjide liidu söögivõrgu kõrraldaja Froschi Esta. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit