Õga toda murõt ei olõ, et murõt ei olõ! Ku üts murõ kuigimuudu kõrda saa, om õkva tõnõ platsin, luudus om as’a niimuudu säädnü. Pulga Jaan laul vast seenimaani, et meil murrit ei olõ, a Jaan om joba ei tiiä mitmõndan nuurusõn miis ja timäst noorõmbidõ inemiisi murrõ timäni vast lihtsäle ei jovva.

Päämine ja vahtsõnõ murõ (tuu kõrval, et söögikraami ja kütüsse hind nõsõs, et ekäpiten om keerolinõ, et inemise läävä minemä) om tuu, et noorõ omma seksmise är lõpõtanu. Nigu õks, ku midägi vallalõ, pandas süü kõgõpäält nutitelehvoonõ pääle, tõsõs süüdläses löütäs suurilõ inemiisile mõtõlduisi filme kaeminõ ja nii edesi… Pia üteldäs, et süüdü om kolmas pääpõhjus kõgõn – kliima lämmäsminek.

Ku mõtlõma nakkat, sis perämäne suvi oll’gi nii lämmi, et kuis sa säändse lämmäga õks seksit. Inemise ei jõvva hinnäst liiguta ja ütiskund uut näide käest seksi. Talv om jäl seksmises pall’o külm, talvildõ hoitva noorõ energiät kokko, pruumva veidemb liiguta. Võit jo opilainu võtta ja kõtu kõrraligult täüs süvvä ja pidolõ minnä ja mõnõ tõsõ noorõga tutvas saia, a perän tulõ jo lainu tagasi masma naada. Lihtsämb om vähämbäga läbi aia, koton püssü, mitte liiguta ja energiät kokko hoita.

Ma arva, et seksiharinõminõ nakkas lihtsäle är häömä. Täpsele nigu lugõmisharinõminõgi. Raamatidõ asõmõlõ omma tulnu filmi, seriaali, puutrimängu. Raamadukogon kokkosaamisõl lugõjidõga om näide vannus hariligult 50 ja pääle. Seksiga om vast sama lugu, paarilidsõ asõmõl omma egäsugumadsõ seksividinä, vibraatori, kunstseldsilidse, joba kõnõldas seksirobotist. Seksirobot ei haisa nukan ollõ perrä, ei tuu väläst jalguga lummõ sisse, ei jätä perän vetsunkäümist prill-lauda üles. Naisilõ mõtõld seksirobot ei lõpõta tüüd Eesti keskmädse mehe eloiä perrä ja ku lõpõtaski, saat hindäle e-poodist väiku vaivaga vahtsõ telli. Miihile mõtõld robodi ei vingu, ei halta pääd ja ei loe kunagi, pall’o sul rahakotin rahha om.

Vanainemise asi omgi vanainemise as’as jäänü. Herkeli-poiss sai mõni aig tagasi esäs, Reps põrotas kõrrast, vana Taska sai katsigu. Mul kasus katõ ja poolõ aastanõ poiskõnõ koton. Lugõmisharinõmisõga om lihtsämb. Latsi saa õks kuigi raamadu mano meelütä, kasvai ilosidõ piltega, mis sääl seen. Vai sundmisõga. A kuis sa nuurt inemist seksi mano meelütät? Kah piltega, vai sunnit? Ei tiiäki. Seo kotussõ pääl jää ma vastussõ võlgu…

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
kah joba vanõmb miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit