Suvõ alostus näütäs, et inemise tahtva pääle pikkä kotonistmist ja latsi e-oppamist puhada, kotost vällä minnä, midägi põnõvat ette võtta. Pall’o liina-võrokõsõ tulõva küllä ummilõ tutvilõ ja sugulaisilõ Võromaalõ. Midä Võromaal küläliidsile näüdädä, kohes ütenkuun minnä?

Päävätsel aol om kaemist ja as’atamist nii latsilõ ku suurilõ muusõumõn.

Vabaõhumuusõum nii Karilatsi ku Kuutsi külän võtt küläliidsi vasta egä päiv kellä 10–17, Vana-Võromaa kultuurikoda ja Lauluesä Kreutzwaldi muusõum Võro liinan omma valla kolmapääväst pühapääväni innelõunast kooni õdagu kuvvõni.

Karilatsi vabaõhumuusõumin saa kõgõ perrega moro pääl mängi esimuudu tsihiotsmismängu. Hulga uudistamist om nii aitu, suidsusanna ku tarri man. Esi vällänäütüs om kohvi, tsäi ja võiu tegemise riistust. Näütüst tävvendäse teemapäävä, kon Oraperä ökotalo pernaanõ Kutkina Liisi oppas tsigurikohvi tegemist ja seletäs tsäihainust. Peris mitu päivä suvõ joosul omma sändse, kon saat muusõumin terve päiv ellä talopere hulgan – olõt kas peremiis, pernaanõ vai talolats ja saat pruuvi esi mõnt talotüüd tetä.

Kuimuudu avitasõ mõsukauss, lipõ ja savvusann puhtust pitä ni tervüst hoita ka ilma desoainõlda – seod saa nätä ja esi läbi pruuvi Mõnistõ talorahvamuusõumin. Muusõumi päämajan om valla umaaignõ küläpuut, kon liigus säänest kaupa, midä muialt saa-i. Tasos iks tengelpunga vallalõ tetä ja pruuvi esi kah sääl poodisäksäga kaubõlda.

Võro liinan Kreutzwaldi muusõumi aian saa suvõl egä nelläpäiv alostusõga kell 12 kullõlda muinasjuttu ja pääle tuud om latsilõ võigõlusmäng, kon ossavõtja saava väiku meelüsse.

Vana-Võromaa kultuurikua galeriin saa pruuvi kunstnigu-ammõtit: värvi, papõr ja maalimolbert omma valmis pant. Peris põnnõv pilt või saia, ku terve pere tsehkendäs ütte pilti tetä. Luudu pildi saa kodo üten võtta.

Kultuurikua muusõumin om seo suvi sääne seigelüsmäng, kon tulõ välläpanõki-tarrist uma käe pääl üles löüdä kimmä as’a vai kotusõ.
Muusõumi uutva nii perrit ku väikumbit seltskundõ, sõs saava inemise muusõumin harvuisi olla.

Eichenbaumi Külli


Kässimõskmisõ oppus Mõnistõ talorahvamuusõumin. Mõnistõ muusõumi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit