Riigimõtsa majandamisõ keskus (RMK) plaan 2023. aastaga lõpus Eestin kõrda tetä 2000 hektärri soid, kon om olnu varrampa turbakaivandus ja miä omma täämbädses maaha jäetü vai kost kaivandamisõs kõlbulik turvas otsa om saanu.

Päämidselt plaanitas kinni ajja kuivõnduskraavi ja külbä suukasvõ, et suu saanu vahtsõst kasuma naada. Võro ja Põlva maakunnan om vällä valit kuus kotust, kon suu vahtsõst tegünemises midägi ette võetas. Vanal-Võromaal naatas timahava töie plaanitsõmisõga pääle Räpinä kihlkunnan Miilva suu lõunaosan 61 hektäri pääl ja Urvastõ kihlkunnan Ess-suun 157 hektäri pääl.

«Egän paigan, kon suun midägi tegemä naatas, tetäs eräle taastamisprojekt,» selet’ RMK luuduskaitsõosakunna projektijuht Margusoo Anne. Timä sõnno perrä tetäs seo ja tulõva aastaga täpsembit plaanõ, massinidõga tüü nakkasõ pääle kõgõ varrampa tulõva sügüse.

Kokko lätt sääne soiõ vahtsõndaminõ masma 5,8 miljonit eurot, minkast 85% mastas kinni Euruupa Liidu fondist.

A mille sääne asi ette võeti? Margusoo Anne selet’, et säändsin paigun kasusõ kasvu väega aigupiten. Maahajäet suu ei olõ keskunnalõ hää, säält tegünes hulga hüdsihappagaasi (CO2), nuu ala omma tulõohtligu ja mõotasõ ka paigapäälist viikõrda.

Perän kõrrastamisõ töid piäs olõma väikumb oht, et turbasuu või palama minnä. Viil loodõtas, et suulähküidsi elämiisi salvkaivõn püsüs viitasõ esi aastaaigõl ütelidsemb.

Huvilidsõ saava üten kõnõlda

Margusoo Anne sõnnu perrä ei piä paigapäälidse inemise pelgämä, et näide maa üle ujotõdas. «Kõigil juhtõl om projektiirjäle ant nõudminõ, et erämaid ei või plaanidu tegemise mõota, vällä arvat sis, ku maaumanik on seoga esi nõun ja and ka tuu jaos kiräligu nõunolõgi,» ütel’ Margusoo.

RMK plaan kõik projekti läbi arota paikligõ umavalitsuisi ja keskkunnaammõtiga, ja ku tulõ tarvidus, sis ka põllumajandusammõti ja köüdetüisi erämaaumanigõga.

Projekte näütämises omma plaanidu umavalitsuisin kõrralda ka kokkosaamisõ kogokunnaga, et rehkendä projekte man võimaligult pall’o esi huvvõga.

Kel huvi, midä timä lähkül suun tegema plaanitas naada, piäs hoitma silmä-kõrva valla ja vallavalitsusõst perrä uurma, kuna ja midä tetä plaanitas.

Rahmani Jan


Vana turbakaibmisõ plats Urvastõ kihlkunnan Ess-suun. Suurõmb turbakaibminõ käve Ess-suun aastil 1963–1994, kaibjas Võro EPT, ildampa AS Kagu-Eesti Turvas. Ildampa om tahetu kah Ess-suun turvast kaiba, a paigapäälidse rahva, esieränis seldsingu Roheline Urvaste iistvidämisel võeti suu paikligu kaitsõ ala. No plaan RMK seo maahajäedü turbakaivandusõ man tetä säändsit töid, et suu saanu vahtsõst tegünedä. Müürsepä Tuule pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit