Parhilla ei kujoda inämb ette, et üte raamadu ostmisõs piät mitu tunni järekõrran saisma, viimä 20 kg vannapapõrd vai ostma üten poliitilist kirändüst (nt kongressi matõrjali).

Seo pildi pääl om kooliopilaisi jaos mõtõldu tiidüsraamadu ENEKE saba 1983. aasta keväjä Lenini (parhilla Jüri) uulidsa pääl. Saba küünüs pangamaja nukast raamadupoodini (parhilladsõ Leeri lillipoodini).

ENEKE (1982–1986) oll’ põhikooliopilaisi jaos tett neläst raamatust sari, kon oll’ juttu tehnikast, majandusõst, kultuurist, aoluust, luudusõst jne.

Pildi pääl om kõgõ edimädse raamadu järekõrd. Üten raamatuga sai inemine talongi, mille pääle sai ka tõsõ kolm raamatut vällä osta.

ENEKEse järekõrd oll’ viil «mitmõkõrdnõ»: kõgõpäält lasti puuti sõaveteraani (II ilmasõan sõdinu).

Ku nuu olli uma raamadu kätte saanu, sis saiva mano hariligu inemise, kiä mõni oll’ uutnu joba üüse kelläst kolmõst pääle.

Noist edimäidsist sai mõni ettevõtligumb uma ENEKEse kätte ja saisõ vahtsõst sappa – rahvast tull’ mano ja «ettevõtja» sai uma kotussõ järekõrran maaha müvvä.

Mu koton om ENEKE olõman teno toolõ, et äi oll’ sõaveteraan ja sai raamadu kipõmbalt kätte.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Ivaski Alberti tett pilt ENEKEse ostmisõ järekõrrast 1983. aasta keväjä. Pilt om peri albumist «Kaunis kodulinn». Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit