Sõidu ütine kõrraldus avitas võrokõisil kokko hoita

Võro ja Põlva maavanõmb omma võtnu plaani luvva katõ maakunna pääle ütine asotus, miä nakkas bussiliine kõrraldama. Tuu piäs vahtsõst aastast nakkama säädmä, kostkotsilt kohe ja mis kelläaol bussi sõitva.

Siiämaani omma bussiliine kõrraldanu maavaltsusõ, a et Tuumpääl om otsustõt maavaltsusõ kipõstõ kinni panda, piät kiäki tuud asja edesi ajama.

Võron ja Põlvan om seo keväjä tuust hulga märgotõt. Alostusõn paistugi, et egäüts kaes esi, kuis edesi saa, a sis tulliva katõ maakunna pääligu ja vallavanõmba kokko ja panni maaha plaani naada õks ütenkuun bussiliinega õiõndama.

Riigivaltsusõ puult om antu kül soovitus, et Võro ja Põlva maakund andku bussiliine kõrraldaminõ üle Jõgõva ütistranspordikeskusõlõ, kiä piässi nakkama sis kõgõ Lõuna-Eesti liinivõrku kõrraldama. A mi uma ei taha tuud kullõlda: kuis nä sääl Tarto takan iks tiidvä, kuimuudu meil tan kõgõ õigõmb asjo säädä om.

Hirm om kah, selle et koskil kavvõn om mõnõ Võro vai Põlva maakunna viirmädse liini kinnipanõgi otsus pall’o kergemb sündümä ku paiga pääl. Tan tulõ ammõtnigõl inemiisile silmä kaia, ku midägi muutma naatas.

Lõppjaaman om vaikus

Katõ maakunna bussiliine kokkopanõgi man om mu jaos kats päämist mõtõt. Ku märki nii, et suurtii omma üte paikkunna veresoonõ, sis massina (auto, bussi, veomassina, jalgratta) omma veri, miä hoit organismi elon.

Ku läbikäümine jääs soiku, lätt ka elo allamäke. Piiri veeren elävile inemiisile om tuu väega häste teedä, et lõppjaaman om elo kõgõ vaiksõmb. Mõnõlõ tuu miildüs, a suurõmb osa lätt tuu vaikusõ peräst är mõnda suurõmbahe liina, kon omma korõmba palga ja rohkõmb ello. Võro ja Põlva maakunna bussiliine kõrraldamisõl tulõgi silmän pitä, kuis kavvõmba kandi inemise parõmbahe liikma saia.

Minevä nädäli aroti Võro tarvitajidõ ütisüse inemise töötukassa ummiga, et näütüses Võro Maksimarketihe om maainemisel rassõ tüüle tulla. Viimäne buss sõit liinast vällä kellä 17 vai 18 aigu, ku puut om viil vallalõ.

Kuis saia Tartohe?

Tõnõ suur hädä om tuu, et Antsla kandist ei päse kuigimuudu Tarto liina. Ku näütüses Verska-Räpinä puult sõit hummogu buss Tartohe, sis Antslast, mis olõ-i kah kõgõ väikumb külä, lätt ülikooliliina õnnõ üts buss päävän ja tuugi pääle lõunat.

Antslast saa hummogu Tartohe õnne ümbreistmisõga Võron, a tuu buss jõud Imäjõõ viirde kell 9, ku tüüpäiv om ammuki pääle naanu.

Ku tahta, et inemise iks maal ellä saanu, tulõ näile anda mõistlik võimalus suurõmban liinan tüül kävvü. Võro maakunnan oll’ timahava edimädsen kvartalin keskmäne kuupalk 927 eurot, Põlva maakunnan 840 eurot, a Tarto maakunnan 1140 eurot.

Tarto jääs ka edespite Võromaa inemiisi hindä poole tõmbama, a kuigi tulõ tuud asja nii säädi, et tüü peräst es pidänü umast ilosast maamajast Annõliina katõ tarõga kortinahe kolima, a saa ilostõ bussiga tüü ja kodo vahet sõita.

Kokko köüdet Võromaa

Võro ja Põlva bussiliine kokkopandmisõl om ka kultuurilinõ tähendüs. Nigu ma innembä kiroti, omma massina nuu, miä kats Võromaa maakunda peräst minevä aastasaa keskpaigan tettüt lakjaajamist jälki kokko köütvä. Nigu umal aol kats Saksamaad.

Ärke naarkõ midägi! Võrokõsõ omma näüdänü, et mõistva kõrralda umma laulupito, tetä umma muusõummi, anda vällä umma aolehte. Mille sis bussiliine üten kõrraldaminõ piässi üle jõu käümä?! Nii mi näütämi kõgõpäält esihindäle, et olõmi üts rahvas, kes ei piä hindäle piire vällä mõtlõma. Avitas kihlkunnapiirest külh.


Breidaksi Arved,
aokiränik,
võrguvärehti lõunaeestlane.ee kokkosäädjä

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit